Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

ΑΔΜΗΕ: Καθαρά κέρδη 41,1 εκατ. στο εννεάμηνο

 

Σταδιακή επανάκτηση εσόδων με σταθερή πρόοδο των σημαντικών έργων χαρακτήρισε το εννεάμηνο του 2022 για τον ΑΔΜΗΕ, το οποίο με συνολικά έσοδα 211 εκατ. ευρώ και EBITDA στα 143,7 εκατ.

Ειδικότερα, στις βασικές εξελίξεις του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο:

• Αντιστρέφεται μερικώς στο τελευταίο τετράμηνο του έτους η υπο-ανάκτηση εσόδων που σημειώθηκε στο εννεάμηνο, λόγω μεταγενέστερης έκδοσης της απόφασης για το ρυθμιζόμενο έσοδο.

• Τα Συνολικά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε 211,0 εκατ. ευρώ με οριακή μείωση 1,1% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2021.

• Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 196,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% έναντι 203,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, τα οποία ανήλθαν στα 9,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, σημειώνεται αύξηση 1,1% έναντι του εννεαμήνου 2021.

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 143,7 εκατ. ευρώ (από 146,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 138,3 εκατ. ευρώ έναντι 146,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021, σημειώνοντας μείωση 5,5%.

• Επενδυτικές Δαπάνες 195,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2022.

• Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 713,4 εκατ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών:

• Καθαρά κέρδη 20,4 εκατ. ευρώ

• Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει καταβληθεί μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,068 που αφορά την χρήση 2022.

Όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την Απόφαση 587/2022 της ΡΑΕ εγκρίθηκε το Απαιτούμενο Έσοδο για το 2022 και ανήλθε σε 269,5 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Απόφαση 643/2022 της ΡΑΕ, η οποία εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπόμενου, εγκρίθηκαν οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Συνέπεια των ανωτέρω, τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς το εννεάμηνο 2022 δεν θεωρούνται αντιπροσωπευτικά και αναλογικά με το εκτιμώμενο προς ανάκτηση έσοδο για το σύνολο του έτους, καθώς για την οκτάμηνη τρέχουσα περίοδο ήταν σε ισχύ οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος του 2021. Ωστόσο από την έναρξη εφαρμογής των χρεώσεων τον Σεπτέμβριο του 2022, αναμένεται η μερική ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2022.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο 2022 ανήλθαν στα 211,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 1,1% έναντι 213,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 205,3 εκατ. ευρώ έναντι 203,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 1,1%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 4,5 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 1,7% σε 143,7 εκατ. ευρώ έναντι 146,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 138,3 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 5,5% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου 2021 ποσού 146,3 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 2,46 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,52 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2021. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 3ο τρίμηνο 2022. Το πλάνο οικειοθελούς αποχώρησης αφορά σε 93 εργαζόμενους και η πρόβλεψη οικονομικού κινήτρου ισούται με 2 εκατ. ευρώ

β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 7,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 1,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021

γ) Στο 3ο τρίμηνο 2021, πραγματοποιήθηκε επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης ποσού 1,05 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 8,9% και ανήλθε στα 65,4 εκατ. ευρώ, έναντι 71,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 5,3% στα 78,3 εκατ. ευρώ έναντι 74,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021, που οφείλεται στις αυξημένες παγιοποιήσεις έργων που ολοκληρώθηκαν κατά βάση στο τέλος της συγκριτικής περιόδου, ύψους 188 εκατ. ευρώ, ως απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 60,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 16,5% έναντι 72,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 56,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 12,9% έναντι 65,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2021, ενώ συνυπολογίζοντας τη θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ στο φόρο εισοδήματος από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή το εννεάμηνο του 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 58,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021, εξαιρώντας την έκτακτη θετική επίδραση του φόρου το προηγούμενο έτος.

Ο Όμιλος για το εννεάμηνο του 2022 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 195,1 εκατ. ευρώ έναντι 241,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ ο καθαρός δανεισμός του, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα 713,4 εκατ. ευρώ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου