Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση εσόδων στα 70 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο - Προμέρισμα 0,068 ανά μετοχή


Ανθεκτικότητα στη λειτουργική κερδοφορία έδειξε ο ΑΔΜΗΕ στο πρώτο τρίμηνο του έτους παρά την κάμψη των καθαρών κερδών, με τα έσοδα του Ομίλου να αυξάνονται στα 70,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ για το πρώτο τρίμηνο:

- Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2021.

- Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν στα 67,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση 4,1% έναντι του α’ τριμήνου 2021

- Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 45,6 εκατ. ευρώ (από 47,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 47,1 εκατ. ευρώ έναντι 46,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση 1,1%.

- Επενδυτικές Δαπάνες 36,2 εκατ. ευρώ

- Ισχυρή Χρηματοοικονομική Θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 694,1 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,5% έναντι 67,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του εσόδου από χρέωση Χρήσης Συστήματος, ωστόσο εμφανίζουν σημαντική υποανάκτηση λόγω της καθυστέρησης έκδοσης σχετικής απόφασης από την ΡΑΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 3,9% σε 45,6 εκατ. ευρώ έναντι 47,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 47,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ τριμήνου 2021 ύψους 46,6 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,04 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2021, και

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,34 εκατ. ευρώ έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,88 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 15% και ανήλθε στα 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 6,7% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της αύξησης του ύψους των αμοιβών τρίτων κατά 60,2%, που οφείλεται στην αύξηση των αμοιβών απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ομίλου. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 21,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 5,2% έναντι 22,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 23,1% έναντι 21,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2021, καθώς καταγράφηκε αύξηση του κόστους δανεισμού λόγω της άντλησης του νέου ομολογιακού δανείου των 90 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2021. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση και παγιοποίηση έργων στο τέλος του 2021 συντέλεσε στην περαιτέρω αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου το α’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 12,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 25,3% έναντι 16,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, με τη μείωση να οφείλεται στους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι οποίοι αντιστάθμισαν τη θετική επίδραση που προέκυψε από τη μείωση του φόρου εισοδήματος, λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, από 24% στο α’ τρίμηνο 2021 σε 22% στο τρέχον τρίμηνο.

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ για το α’ τρίμηνο του 2022 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 81,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, μείωση που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις διαγωνισμών με σκοπό να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός τους εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του κόστους των υλικών που παρατηρείται, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 694,1 εκατ. ευρώ.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει προχωρήσει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 17,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος τονίζει πως παραμένει προσηλωμένος στο επενδυτικό του πρόγραμμα και επικεντρώνεται στην επιτάχυνση των διεθνών διασυνδέσεων, εν μέσω των αυξημένων δυσκολιών που σημειώθηκαν ήδη από το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η εκκρεμότητα έκδοσης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με το Επιτρεπόμενο Έσοδο της Ρυθμιστικής περιόδου 2022-2025 και κατ’ επέκτασιν για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2022 προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην αναγκαία αναπροσαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, προκειμένου ο Διαχειριστής να εισπράττει τα προβλεπόμενα έσοδα τόσο για τα έργα που έχει ολοκληρώσει όσο και για τις αυξημένες λειτουργικές του δαπάνες.

Αρχειοθήκη ιστολογίου