Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Από την αναστολή στην απαλλαγή επιχειρήσεις και αγρότες από τις χρεώσεις ΥΚΩ, 63 εκατ. ευρώ

 energypress.gr

Από την αναστολή στην απαλλαγή επιχειρήσεις και αγρότες από τις χρεώσεις ΥΚΩ, 63 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Τον μετριασμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας των ενεργοβόρων επιχειρήσεων σε μέση και χαμηλή τάση, καθώς και των αγροτών, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή και αναμένεται να τεθεί σε συζήτηση κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία, την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 152 του νομοσχεδίου προβλέπει την απαλλαγή των συγκεκριμένων κατηγοριών από τις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και τον Μάρτιο του 2022.

Το μέτρο εκτιμάται ότι απαλλάσσει επιχειρήσεις και αγρότες από την καταβολή ενός ποσού περί τα 63 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι χρεώσεις ΥΚΩ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχαν ανασταλεί από το τέλος του 2021, δηλαδή την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο η ενεργειακή κρίση, με σκοπό έστω και παροδικά να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος των συγκεκριμένων καταναλωτών.

Αν και το αρχικό σχέδιο ήταν το ποσό αυτό να καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα είχαν αποκλιμακωθεί οι τιμές ρεύματος, ήδη από τις αρχές του έτους το ΥΠΕΝ έκλινε υπέρ της κατάργησης της απόδοσής του. Κι αυτό γιατί ο αντίστοιχος Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΥΚΩ) έχει πλέον θετικό πλεόνασμα, γεγονός που δημιουργεί τον οικονομικό «χώρο» ώστε να προωθηθεί η οριστική απαλλαγή των εταιρειών από τις ΥΚΩ, αντί του «παγώματος» πληρωμής.

Περαιτέρω με την προτεινόμενη διάταξη, ορίζεται ότι το ποσό, το οποίο σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του άρθρου δεν χρεώνονταν στους καταναλωτές και καταχωρίζονταν σε ειδικό σημείο του λογαριασμού με ειδική σημείωση περί της αναστολής καταβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών ΥΚΩ, πλέον θα καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών ΥΚΩ.

Αναλυτικά το άρθρο 152 προβλέπει τα εξής: 

Άρθρο 152 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4872/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) τροποποιούνται, προκειμένου να προβλεφθεί απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αντί για αναστολή της σχετικής υποχρέωσης, η παρ. 4 καταργείται, και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32

Αναστολή καταβολής χρεώσεων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

1. Για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 1.11.2021 έως και 31.3.2022 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) οι κάτωθι κατηγορίες καταναλωτών του πίνακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α' 79):

α) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh,

β) Βιομηχανικής χρήσης MT,

γ) Γενικής χρήσης ΜΤ,

δ) Aγροτικής χρήσης ΜΤ,

ε) Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ' αρ. 5, 6 και 7), και

στ) αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ' αρ. 5, 6 και 7).

2. Σε εφαρμογή της παρ. 1, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβάνουν τη σχετική χρέωση Υ.Κ.Ω. στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντίστοιχων πελατών. Το ποσό το οποίο δεν χρεώνεται καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών Υ.Κ.Ω. δυνάμει του παρόντος.

3. Για την περίοδο κατανάλωσης και τις κατηγορίες καταναλωτών της παρ. 1, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.):

α) υπολογίζει, αλλά δεν τιμολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου, αναφορικά με τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών, κατά την υλοποίηση των αντίστοιχων μηνιαίων εκκαθαρίσεων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Δ.Σ). και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.),

β) κατά τον υπολογισμό των εγγυήσεων των Εκπροσώπων Φορτίου για τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. του Δ.Σ και των Μ.Δ.Ν. δεν λαμβάνει υπόψη τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών.

4. Καταργείται.».

Αρχειοθήκη ιστολογίου