Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Τι αλλάζει ως προς τον επιμερισμό του κόστους για έργα σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και μεγάλων καταναλωτών με τα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ

 energypress.gr

Τι αλλάζει ως προς τον επιμερισμό του κόστους για έργα επέκτασης ή ενίσχυσης των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ - Πλέον πρόβλεψη και για την σύνδεση καταναλωτών Υψηλής Τάσης

Νέες ρυθμίσεις σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους σύνδεσης των έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής και Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή.

Πρόκειται για επιμέρους τροποποιήσεις του άρθρου 98 του ν. 4951/2022. Οι αλλαγές αφορούν σε θέματα εφαρμογής του επιμερισμού του κόστους όπου διευκρινίζεται για ποια τιμολόγια εφαρμόζεται ο εν λόγω επιμερισμός του κόστους και σε θέματα κατασκευής των έργων όπου προστίθεται ποσοστό επιβάρυνσης, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και άλλες προσθήκες που αναλύονται παρακάτω. Επίσης εισάγεται πρόβλεψη βάσει της οποίας ο επιμερισμός του κόστους αφορά και έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΣΜΗΕ που γίνονται για την σύνδεση Καταναλωτών Υψηλής Τάσης και όχι μόνον παραγωγών.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η διάταξη αφορά σταθμούς για τους οποίους έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται δήλωση ετοιμότητας μετά την 1.1.2021.
Επιπλέον προστίθεται η εφαρμογή της διάταξης για έργα επέκτασης του ΕΣΜΗΕ που είναι απαραίτητα για τη σύνδεση Καταναλωτών Υψηλής Τάσης και όχι μόνο Παραγωγών ενώ αποσαφηνίζεται ότι οι πληρωμές θα γίνονται σταδιακά από τον ΑΔΜΗΕ και σε κάθε περίπτωση η εξόφληση θα γίνεται από τους Διαχειριστές εντός δεκαοκτώ μηνών από την αποστολή του τελευταίου
τιμολογίου για τον ΑΔΜΗΕ και από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης σύνδεσης ή από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον οι δεκαοχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης έχουν παρέλθει για τον ΔΕΔΔΗΕ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την νέα ρύθμιση, ο επιμερισμός του κόστους των αναγκαίων έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ για την σύνδεση σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εφαρμόζεται για περιπτώσεις τιμολογίων σχετικών με έργα σύνδεσης που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2021 και αφορά σταθμούς που έχουν υποβάλλει ή υποβάλλουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, είτε αίτηση για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού, είτε δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149).

Επιπρόσθετα, η νέα διάταξη περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη ότι ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να επιστρέψει την διαφορά ποσού που προκύπτει κατόπιν σχετικής τροποποίησης της σύμβασης σύνδεσης, το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης σύνδεσης ή από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον οι δεκαοχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης έχουν παρέλθει.

Σε ό,τι αφορά τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ, η ρύθμιση του νομοσχεδίου προσδιορίζει ποσοστιαία την επιβάρυνση του ΑΔΜΗΕ στο 50%, διατηρώντας τις προβλέψεις περί διατήρησης των έργων στην κυριότητα του Διαχειριστή, καθώς και την ένταξη τους στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση και την ανάκτησή τους μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος. Επιπρόσθετα, ορίζει ότι ο ΑΔΜΗΕ «καταβάλλει την αναλογούσα οφειλή της, απολογιστικά, σε δόσεις, μετά την αποστολή όλων των επιλέξιμων τιμολογίων από τον Παραγωγό και υπό την προϋπόθεση έκδοσης Βεβαίωσης Ηλέκτρισης του σταθμού παραγωγής. Η ολική εξόφληση διενεργείται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την αποστολή του τελευταίου τιμολογίου. Ο τρόπος υπολογισμού των δόσεων του δευτέρου εδαφίου εξειδικεύεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος».

Τέλος, η τροποποίηση του άρθρου επεκτείνει την εφαρμογή του μέτρου του επιμερισμού του κόστους και στα έργα ενίσχυσης και επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς για την σύνδεση Καταναλωτών Υψηλής Τάσης.

Αναλυτικά οι αντίστοιχες παράγραφοι του άρθρου 98 τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:

Παράγραφος 5

5. Ο επιμερισμός του κόστους των αναγκαίων έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με το παρόν, εφαρμόζεται για περιπτώσεις τιμολογίων σχετικών με έργα σύνδεσης που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2021 και αφορά σταθμούς που έχουν υποβάλλει ή υποβάλλουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, είτε αίτηση για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού, είτε δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149). Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά περίπτωση:

α) Τροποποιεί συμβάσεις σύνδεσης που έχουν συναφθεί,

β) επιστρέφει τη διαφορά ποσού που προκύπτει κατόπιν σχετικής τροποποίησης της σύμβασης σύνδεσης, το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της αρχικής συμβασης σύνδεσης ή από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον οι δεκαοχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης έχουν παρέλθει,

γ) τροποποιεί οριστικές προσφορές σύνδεσης που έχουν εκδοθεί, για τις οποίες δεν έχουν συναφθεί ακόμα οι σχετικές συμβάσεις σύνδεσης.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης των έργων επέκτασης ή ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία οριστική προσφορά σύνδεσης ή την οικεία σύμβαση σύνδεσης.

Παράγραφος 6

6. Το κόστος κατασκευής των έργων επέκτασης της παρ. 1 που αφορούν στο ΕΣΜΗΕ και παραμένουν στην κυριότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επιβαρύνει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή της βάση και ανακτάται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καταβάλλει την αναλογούσα οφειλή της, απολογιστικά, σε δόσεις, μετά την αποστολή όλων των επιλέξιμων τιμολογίων από τον Παραγωγό και υπό την προϋπόθεση έκδοσης Βεβαίωσης Ηλέκτρισης του σταθμού παραγωγής. Η ολική εξόφληση διενεργείται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την αποστολή του τελευταίου τιμολογίου. Ο τρόπος υπολογισμού των δόσεων του δευτέρου εδαφίου εξειδικεύεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης των έργων επέκτασης ή ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία οριστική προσφορά σύνδεσης ή την οικεία σύμβαση σύνδεσης.

Παράγραφος 7Α

7Α. Ο επιμερισμός κόστους που προβλέπεται στις παρ. 6 και 7 εφαρμόζεται και στα έργα ενίσχυσης και επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για τη σύνδεση Καταναλωτών Υψηλής Τάσης.

Αρχειοθήκη ιστολογίου