Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Αντίθετοι ΔΕΗ και Μυτιληναίος στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ για χρονικό ορίζοντα επίλυσης της ΔΕΠ σε 15 λεπτά

energypress.gr

Αντίθετοι ΔΕΗ και Μυτιληναίος στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ για χρονικό ορίζοντα επίλυσης της ΔΕΠ σε 15 λεπτά

Την πλήρη αντίθεσή της εξέφρασε η ΔΕΗ στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ για κατάργηση ή περιορισμό, των εικονικών οντοτήτων των Κατανεμόμενων Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων.

Στα πλαίσια της σχετικής διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ, η ΔΕΗ τόνισε ότι πέραν του γεγονότος ότι ο Διαχειριστής δεν επιτυγχάνει να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα, η πρότασή του δεν υπηρετεί με κανέναν τρόπο την ισότιμη και με όρους αγοράς συμμετοχή των εν λόγω Μονάδων, ενώ δύναται να δημιουργεί αναντιστοιχία μεταξύ των σταδίων του επιχειρησιακού σχεδιασμού (ΔΕΠ) και της πραγματικής λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης, στις περιπτώσεις που θα απαιτείται στην πραγματική λειτουργία να ενεργοποιηθούν αποκλειστικά διατάξεις ανοιχτού κύκλου για την κάλυψη των αναγκών ανοδικής και καθοδικής ενέργειας του συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, και στη βάση της ανάγκης για άμεση τροποποίηση των προϋποθέσεων επίλυσης ΔΕΠ, η ΔΕΗ προτείνει ο Διαχειριστής, σε συνδυασμό με τις (α) και (β) προτεινόμενες τροποποιήσεις της υπό διαβούλευση εισήγησής του (κατάργηση των εικονικών οντοτήτων των Κατανεμόμενων Μονάδων με Εναλλακτικό Καύσιμο και μείωση από 10 σε 4 του μέγιστου αριθμού βημάτων των προσφορών ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης, αντίστοιχα), να εξετάσει επιπρόσθετα τροποποίηση, βάσει της οποίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην επίλυση της ΔΕΠ οι μεταβάσεις μεταξύ των διατάξεων ανοιχτού και συνδυασμένου κύκλου και να τρέξει το σχετικό σενάριο. Με τον τρόπο αυτό, θεωρεί, ότι

 δεν αυξάνεται η πολυπλοκότητα επίλυσης του αλγορίθμου της ΔΕΠ, καθώς οι διατάξεις των Μονάδων θα λαμβάνονται στον αλγόριθμο επίλυσης ως ξεχωριστές Οντότητες, και επομένως δεν απαιτείται η προτεινόμενη από τον Διαχειριστή επιλογή μίας εκ των διατάξεων,

 διατηρούνται και αξιοποιούνται οι τεχνικές δυνατότητες των Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων, οι οποίες προσφέρουν στο σύστημα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, δεδομένης της δυνατότητας λειτουργίας τους σε πολλαπλές διατάξεις με διαφορετικό εύρος και διαφορετικά μέγιστα και ελάχιστα ισχύος,

 αποφεύγεται η αναίτια διακριτή μεταχείριση των Μονάδων αυτών, υπό το προτεινόμενο περιοριστικό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, με πιθανές συνέπειες στη βέλτιστη λειτουργική και οικονομική διαχείρισή των παγίων της ΔΕΗ Α.Ε.

Αντίστοιχα, η Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η μείωση του μέγιστου αριθμού βημάτων προσφορών ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης από δέκα σε τέσσερα τη βρίσκει ισχυρά αντίθετη.

Στη ΔΔ σχετικά με την πλατφόρμα PICASSO η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είχε προτείνει έως και πέντε βήματα, ενώ στην παρούσα ΔΔ ο αριθμός των βημάτων που προτείνεται είναι ακόμα μικρότερος, κάνοντας σαφές ότι θυσιάζεται μέρος της ευχέρειας συμμετοχής των οντοτήτων στην αγορά, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρεσης λύσης για την επιθυμητή σύγκλιση του αλγορίθμου ΔΕΠ, αγνοώντας τη μείωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας της αγοράς εν συνόλω.

Πιο συγκεκριμένα, με τη μείωση του μέγιστου αριθμού βημάτων στις προσφορές της ενέργειας και της ισχύος εξισορρόπησης από δέκα σε τέσσερα, μειώνεται η ικανότητα βελτιστοποίησης της υποβολής προσφορών των Συμμετεχόντων, ιδιαίτερα για τις νέες μονάδες παραγωγής που η εγκατεστημένη ισχύς τους είναι της τάξεως των 800 MW. Συνεπώς, εφόσον ένα βήμα προσφοράς προβλέπεται υποχρεωτικά στο τεχνικό τους ελάχιστο (200-300 MW), απομένουν περίπου 500-600 MW για να προσφερθούν με μόλις τρία βήματα πλέον! Η πρόταση αυτή, καταλήγει σε αριθμό βημάτων μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται για τον υπερεθνικό ανταγωνισμό κατά τη συμμετοχή στις κοινές πανευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI/PICASSO. Βάσει των ανωτέρω, προτείνουμε ο Διαχειριστής να εξετάσει όλες τις δυνατότητες έτσι ώστε ο αριθμός των βημάτων να παραμείνει ως έχει, δηλαδή στα δέκα βήματα. Αν παρά την προσπάθεια του Διαχειριστή, διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί ο αριθμός των βημάτων, η μείωση αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αριθμό βημάτων μικρότερο των οχτώ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου