Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 30 Απριλίου 2024

ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση η πρόταση επιμερισμού του κόστους έργων δικτύου μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των παραγωγών ΑΠΕ

energypress.gr

ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση η πρόταση επιμερισμού του κόστους έργων δικτύου μεταξύ του Διαχειριστή και των παραγωγών ΑΠΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 1 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ περί τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ για την ενσωμάτωση των αναγκαίων ρυθμίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 139 του ν. 5037/2023, αναφορικά με τον επιμερισμό του κόστους των αναγκαίων έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μεταξύ του Διαχειριστή και των εν λόγω παραγωγών.

Συναφώς, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ για μεθοδολογία υπολογισμού κόστους έργων σύνδεσης των παραγωγών, τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 98 του ν. 4951/2022. Η Μεθοδολογία θα αποτελέσει τμήμα του Εγχειριδίου Χρεώσεων Σύνδεσης Παραγωγών, το πλήρες κείμενο του οποίου εκκρεμεί να εισηγηθεί ο Διαχειριστής.

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης τροποποίησης του Κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@raaey.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

1. Εισήγηση αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (με επισήμανση αλλαγών)

2. Μεθοδολογία υπολογισμού κόστους σύνδεσης παραγωγών που εμπίπτουν στο ν. 4951/2022 αρ. 98

Αρχειοθήκη ιστολογίου