Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

ΔΕΗ: Δεν έχουν διατεθεί δωρεάν μετοχές σε στελέχη

 

Η ΔΕΗ, με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (το “Πρόγραμμα”) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

– Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 4.6.2021 με πλειοψηφία 93,3% στο πλαίσιο της έγκρισης της νέας Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες αντίστοιχες πρακτικές και σε θετική ανταπόκριση σε αντίστοιχες προτροπές μετόχων σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

– Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε για την υλοποίηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε στις 21.12.2021 την έναρξη του προγράμματος αγοράς μετοχών όπως άλλωστε γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με την από 24.12.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας.

– Το Πρόγραμμα έχει ορίζοντα πέρατος μέχρι το τέλος του 2025. Σε υλοποίηση του εγκριθέντος Προγράμματος, η Εταιρεία έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα, με αγορές που πραγματοποιήθηκαν εντός του Φεβρουάριου 2022, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 706.238 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,1849% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, όπως γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με σειρά ανακοινώσεων της Εταιρείας και με πιο πρόσφατη αυτήν της 1.3.2022.

– Δεν έχουν διατεθεί μετοχές της Εταιρείας σε στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου