Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Επικαιροποίηση της πρόβλεψης για απαλλαγή του λιγνίτη από τον ΕΦΚ με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

energypress.gr

Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία επικαιροποιείται η απαλλαγή από τον ΕΦΚ του λιγνίτη για την ηλεκτροπαραγωγή δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ.

​Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) η διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ) που χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για ορυκτολογική κατεργασία, για χημική αναγωγή ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περ. ζ), η) και θ) της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001,
β) οι δικαιούχοι απαλλαγής από τον ανωτέρω ειδικό φόρο κατανάλωσης,


γ) οι αρμόδιες αρχές χορήγησης της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ) για τις χρήσεις αυτές,
δ) οι διαδικασίες και οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης των εν λόγω προϊόντων που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τους δικαιούχους απαλλαγής, για τις χρήσεις αυτές


Δικαιούχοι παραλαβής λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ), με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τις κατωτέρω αναφερόμενες χρήσεις, είναι:

​α) οι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της περ. (κδ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011,

​β) οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως για δική τους χρήση (αυτοπαραγωγοί) της περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.4001/2011, οι οποίες χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς τους

γ) οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα, αποκλειστικά:​

(γα) στην ορυκτολογική κατεργασία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι οικονομικές δραστηριότητες του κλάδου 23 «παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων» του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE— αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς» (L393), ή (γβ) για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.​

Αρμόδια αρχή για την έγκριση παραλαβής της ετήσιας ποσότητας λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα από τους δικαιούχους απαλλαγής, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης αυτών, είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι παραγωγικές μονάδες του εκάστοτε δικαιούχου, oριζόμενο στο εξής, ως τελωνείο ελέγχου.​

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη​ και οπτάνθρακα, καθώς και την αποδοχή των σχετικών τελωνειακών παραστατικών θέσης σε ανάλωση [Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) ή Διασάφηση Εισαγωγής (ΕΔΕ)] προκειμένου για την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, είναι το τελωνείο στο οποίο υποβάλλονται τα τελωνειακά παραστατικά θέσης σε ανάλωση, οριζόμενο στο εξής ως τελωνείο παράδοσης​

Αρχειοθήκη ιστολογίου