Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Aπάντηση της ΔΕΗ Α.Ε. για την εντοπιότητα ως κριτήριο πρόσληψης στη Ρόδο

 


Αναλυτικά η απάντηση της ΔΕΗ προς το σωματείο ΖΕΥΣ που κοινοποιείται και στον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, έχει ως εξής: 

«Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο των οριζόμενων στο Ν. 4643/2019 και της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού, ύστερα από δημόσια προκήρυξη που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αποδοχών και Προσλήψεων.

Η προκήρυξη αυτή εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τον ΑΣΕΠ.
Αναφορικά με το πρώτο ερώτημά σας για το αν υπολογίστηκε στη μοριοδότηση το κριτήριο της μοριοδότησης, εικάζουμε· ότι αναφέρεστε στο κριτήριο της εντοπιότητας, σας ενημερώνουμε ότι στην Προκήρυξη 1/2021 που αφορά στην πλήρωση 169 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, καθορίζονται μεταξύ όλλων, στο ΚΕΦ. Δ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ», οι τίτλοι σπουδών, οι επαγγελματικές άδειες, η εμπειρία και το κριτήριο της εντοπιότητας (παρ. 7):

«Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο Σταθμός Παραγωγής (ΑΗΣ, ΥΗΣ, ΑΣΠ, ΤΣΠ), μοριοδοτoύνται για τις θέσεις του Σταθμού Παραγωγής, λόγω εντοπιότητας, με αριθμό μορίων όπως αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Κριτήριο 5)».

Παρότι στις διατάξεις του Ν. 4643/2019 δεν γίνεται ειδική μνεία για το κριτήριο της εντοπιότητας, εντούτοις η εταιρεία συμπεριέλαβε το κριτήριο αυτό στην Πολιτική Προσλήψεων Προσωπικού (κριτήριο Ε') και το ενέταξε στα μοριοδοτούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων ως ειδική πριμοδότηση των εντόπιων κατοίκων στις περιοχές που είναι εγκατεστημένοι Σταθμοί Παραγωγής και Λιγνιτωρυχεία προκειμένου να διατηρήσει και να ενισχύσει τους δεσμούς της με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η μοριοδότηση του κριτηρίου της εντοπιότητας ενισχύει τον τίτλο σπουδών, την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, προσόντα αδιαπραγμάτευτα, για την επιτυχή στελέχωση με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων της εταιρείας.

Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημά σας για το πόσες θέσεις καλύφθηκαν από μόνιμους κατοίκους της Νότιας Ρόδου και πόσες από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Ρόδου σας κάνουμε γνωστό ότι η διαδικασία που ορίζεται από την Προκήρυξη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκεται στο στάδιο των συνεντεύξεων και ως εκ τούτου στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων που αφορούν στην κάλυψη των προκηρυσόμενων θέσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Τέλος, η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος δεν προβλέπεται για τους νεοπροσληφθέντες, καθώς σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν . 4643/2019, στο ΚΕΦ. I της

Προκήρυξης 1/2021 προβλέπεται ότι: «Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που συνάπτονται με τους προσλαμβανόμενους διέπονται από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της Προκήρυξης κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Kατάστασης Προσωπικού ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήηθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανόμενων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές ποροχές, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες απολύσεων».

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω σε κάθε προκήρυξη, η οποία ελέγχεται και εγκρίνεται από τον ΑΣΕΠ, καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, των δικαιολογητικών, των ενστάσεων, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους και προσδιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη, τηρουμένων των αρχών διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.

(Ροδιακή)

Αρχειοθήκη ιστολογίου