Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση του εργοστασίου της ΔΕΗ στην Νότια Ρόδο

 

Ενδιαφέροντα στοιχεία περιλαμβάνονται στην ετήσια περιβαλλοντική έκθεση Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Νότιας Ρόδου 2021, που υποβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες, τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάζει σήμερα η «δημοκρατική».
Η σύνταξη της Έκθεσης 2021 και ο σχετικός σχολιασμός των στοιχείων έγιναν με ευθύνη του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος της ΔΕΠΑΝ (Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών).
Με βάση όσα αναγράφονται στην έκθεση, στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου είναι εγκατεστημένες συνολικά επτά Μηχανές Εσωτερικής Καύσης. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στο ΘΗΣ Νότιας Ρόδου είναι μαζούτ και πετρέλαιο ντίζελ των Ελληνικών Διυλιστηρίων. Με βάση τις ασυνεχείς μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΘΗΣ Νότιας Ρόδου και αφορούν στο έτος 2021, προκύπτει ότι καμία επιμέρους περιοδική μέτρηση εκπομπών αερίων ρύπων στις Μονάδες του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου δεν υπερβαίνει τις καθορισμένες οριακές τιμές


Σε ό,τι αφορά τα απόβλητα, στις εγκαταστάσεις του Σταθμού γίνεται μόνο προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ή μη αποβλήτων. Η διαχείρισή τους ανατίθεται από την Επιχείρηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς.
Όσον αφορά στα στερεά ή υγρά απόβλητα του Σταθμού, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση ρευμάτων ειδικών αποβλήτων (έλαια και λιπαντικά, μπαταρίες, κ.ά.).
• Λαμβάνεται μέριμνα για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων εντός κατάλληλων δεξαμενών ή/και σε ξεχωριστά βαρέλια, τύπου UN, σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους κατά είδος περιεχομένου.
• Τα επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα απομακρύνονται από τον Σταθμό από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή μεταφορά τους.
Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει συνάψει Συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρείες για την αποκομιδή όλων των επικίνδυνων και μη επικινδύνων αποβλήτων από τους Σταθμούς παραγωγής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ). Οι επιμέρους αποκομιδές αποβλήτων από τον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου για το έτος 2021 εμφανίζονται στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων του Σταθμού, η οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). Η Επιχείρηση, επιδεικνύοντας ανεπτυγμένη περιβαλλοντική ευαισθησία έχει σαν στόχο την εξασφάλιση της δραστικής και αποτελεσματικής βελτίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των Μονάδων της ώστε να συμβάλλει πάντα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με την μέγιστη κοινωνική συναίνεση στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, για την επίτευξη αυτού του στόχου καλύπτει διαρκώς τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Εθνικής και Ευρωπαϊκής – και παρακολουθεί συνεχώς με μεγάλη προσοχή την εξέλιξή της ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιεί εγκαίρως και τις πρόσθετες των ισχυουσών απαιτήσεις και ερευνά λεπτομερώς όσους παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία των εγκαταστάσεών της.
Ο ΘΗΣ Νότιας Ρόδου λειτουργεί μέσα στα επιτρεπόμενα, νομοθετικά, περιβαλλοντικά όρια και τηρεί τους όρους της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το ΥΠΕKA/ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος/ Διεύθυνση ΕΑΡΘ/ Τμήμα Βιομηχανιών όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στα Κεφάλαια της Έκθεσης 2021 (αέριοι ρύποι, επεξεργασμένα υδατικά απόβλητα, συμπυκνώματα αφαλάτωσης, περιβαλλοντικός θόρυβος, κ.ά.). Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, στις εγκαταστάσεις του Σταθμού γίνεται μόνο προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων ανατίθεται από την Επιχείρηση, σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς. Τέλος, στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου δεν υπάρχουν αποθηκευμένες και ούτε χρησιμοποιούνται τοξικές ουσίες (αμίαντος, PCBs κ.ά.), ούτε προβλέπεται μελλοντικά η χρήση τέτοιων ουσιών. Στην Ετήσια Έκθεση 2021 παρατίθενται μετρήσεις και στοιχεία που πραγματοποίησαν και επεξεργάστηκαν οι Επιχειρησιακές Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε :
• ΔΕΠΑΝ/Κλάδος ΑΗΣ Κατταβιάς
• ΔΕΠΑΝ/Κλάδος Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου
• ΔΥΔΠ/ΤΜΑ-ΘΗΣ
• ΔΠΕΡ
• ΔΕΠΑΝ
Η σύνταξη της Έκθεσης και ο σχετικός σχολιασμός των στοιχείων έγιναν με ευθύνη του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος της ΔΕΠΑΝ.

(της Μαίρης Φώτη, Δημοκρατική)

Αρχειοθήκη ιστολογίου