Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Αλλαγές στην εταιρική οργάνωση της ΔΕΗ - Στην νέα Επιτροπή Προμηθειών μεταφέρονται αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής

energypress.gr

Γιάννα Παπαδημητρίου

Αλλαγές στις εταιρική οργάνωση της ΔΕΗ περιλαμβάνει η πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού που θα τεθεί υπόψη των μετόχων της ΔΕΗ στην έκτακτη ΓΣ της επιχείρησης, η οποία θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου. 

Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών, περιλαμβάνεται η προσθήκη της Επιτροπής Προμηθειών στα όργανα διοίκησής της, αλλά και η ανάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ευθύνης για την έγκριση της διαδικασίας πρόσληψης και της πολιτικής αποδοχών των Γενικών Διευθυντών της εταιρείας. αντί της Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπει το ισχύον καταστατικό.

Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει την προσθήκη της Επιτροπής Προμηθειών ως τέταρτο όργανο διοίκησης της ΔΕΗ, μετά το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Όπως εξηγεί η ΔΕΗ, η πρόταση γίνεται για λόγους βέλτιστης, πιο ευέλικτης και διαφανούς λειτουργίας της εταιρείας, και των υφιστάμενων επιτροπών της στο πλαίσιο των αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του νέου Μοντέλου Λειτουργίας των Προμηθειών, του ετήσιου Πλάνου Προμηθειών και της απόδοσης των Αντισυμβαλλόμενων. 

Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή που επιφέρει η προτεινόμενη προσθήκη της Επιτροπής Προμηθειών στα όργανα διοίκησης αφορά την ανάληψη από αυτή της ευθύνης απόφασης για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Μια ευθύνη που σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό περιλαμβάνουν και ανακατανομή επιμέρους αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της και της εταιρικής της οργάνωσης.

Επιπλέον, στις προτεινόμενες αλλαγές του καταστατικού της ΔΕΗ περιλαμβάνεται και η μετονομασία της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων σε Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

Στο τροποποιημένο καταστατικό θα προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητές της θα περιλαμβάνεται η υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της εταιρείας μιας ετήσιας έκθεσης για τις προσλήψεις προσωπικού παρελθόντος έτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 185 παρ. 3 του ν. 4964/2022.

Η προτεινόμενη μεταφορά στο ΔΣ της αρμοδιότητας για την έγκριση των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και την πολιτική αποδοχών των Γενικών Διευθυντών έρχεται σε συνέχεια των προβλέψεων του ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α’) με τις οποίες ρητώς εξαιρείται η ΔΕΗ από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου