Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΑΔΜΗΕ: Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής με προυπολογισμό 210 χιλιάδες ευρώ!!!

Διαβάστε αναλυτικά τι λέει η επίμαχη διακήρυξη στο
www.admie.gr/diakiryxeis/diakiryxi/article/2519/ αλλά και ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41620
 ΕΡΓΟ: Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγ ιεινής ( WC ) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού.
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ (εφεξής ΑΔΜΗΕ ή Εταιρεία) , που εδρεύει στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα, προσ καλεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Νόμο υ 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/08 - 08 - 2016) , με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 222, τους ενδιαφερόμεν ους σε μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μεταξύ των τεχνικά και
οικονομικά αποδεκτών προσφορών, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή , για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο « Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού », συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων δέκα χιλιάδων ΕΥΡΩ ( € 210.000 ,00 ) κα τά την μελέτη της Εταιρείας, εκ των οποίων το ποσό των εννέα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 9 .000) αφορά σε απρόβλεπτες εργασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου