Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Οι ρευματοκλοπές οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο των αναφορών στο Συνήγορο του Καταναλωτή πέρυσι
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, την ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016.
Μετά την συνάντηση ο κ. Ζαγορίτης παρουσίασε τα βασικά σημεία της έκθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μεγαλύτερη αύξηση αναφορών σημειώθηκε στις χρηματοπιστωτικές (τράπεζες, δάνεια) στις υπηρεσίες (36,4%), στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (35,1%) και στην ενέργεια-ύδρευση (60,6%), εμπορικοί κλάδοι που συνδέονται άρρηκτα με πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις των καταναλωτών και, συνεπώς, αντικατοπτρίζουν σαφέστατα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης, που μαστίζει την αγορά και εξουθενώνει τα οικογενειακά εισοδήματα».
Πιο αναλυτικά, στην ενέργεια-ύδρευση οι αναφορές αυξήθηκαν από 363 το 2015 σε 583, εκπροσωπώντας το 8,3% του συνόλου. Το 73,9% εξ αυτών αφορούσαν το ηλεκτρικό ρεύμα, το 20,9% την ύδρευση και το 3,9% το φυσικό αέριο. Η πλειοψηφία των αναφορών (78,6%) αφορούσε θέματα σχετικά με τιμολόγια και χρέη.
Όσον αφορά τον τομέα του ηλεκτρισμού, οι αναφορές που υποβλήθηκαν το 2016 στην Αρχή αφορούσαν, κυρίως, σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω:
(α) αμφισβήτησης των μεγεθών κατανάλωσης που αναγράφονται στους σχετικούς λογαριασμούς, είτε πρόκειται για έκδοση τακτικών-εκκαθαριστικών λογαριασμών είτε πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή ή τη διαδοχή πελάτη στην εκάστοτε παροχή, και
(β) ρύθμισης οφειλών, εξαιτίας αδυναμίας καταβολής.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επίλυσε στο σύνολό τους τις διαφορές αμφισβήτησης της κατανάλωσης, επισημαίνοντας τις υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
Επίσης, η Αρχή διεξήγαγε έρευνα αναφορικά με την ορθότητα των εκάστοτε μετρήσεων, καταλήγοντας στον επανέλεγχο και την τυχόν διόρθωσή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με κοινή αποδοχή των μερών.
Ενεργειακή πενία
Οι αναφορές που σχετίζονται με την αδυναμία των καταναλωτών να καταβάλουν τις οφειλές τους εξακολούθησαν και το 2016, αν και με κάπως μειωμένη ροή, ενδεχομένως λόγω του προγράμματος διακανονισμών που εφαρμόζει η εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.». Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή επιχειρεί και επιτυγχάνει την κατάρτιση διακανονισμών οφειλών, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη και το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών.
Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε Σύσταση, που έγινε δεκτή, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για ευνοϊκό διακανονισμό της οφειλής πελατών (άτοκες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για ηλεκτρική ενέργεια) και ευάλωτων πελατών, στους οποίους είχε διαπιστωθεί παράνομη επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης ή και πιθανή παρέμβαση στην ορθή καταγραφή της κατανάλωσης.
Άλλες Συστάσεις που εκδόθηκαν και έγιναν, ομοίως, αποδεκτές αφορούσαν την παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας (1.200 kwh/τετράμηνο), βάσει του ν. 4320/2015 (Α’ 29) για την ανθρωπιστική κρίση. Συγκεκριμένα, η Αρχή συνέστησε τη χορήγηση των παροχών, ανεξάρτητα από την παράλληλη υποβολή ένταξης των καταναλωτών στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών της εταιρείας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», όπως και την αναδρομική χορήγηση των παροχών από την αρχική ημερομηνία των αιτήσεων ένταξης στον νόμο, σε περίπτωση επανεξέτασης και έγκρισής τους.
Ενημέρωση και διαφάνεια
Δεδομένης της εντατικοποίησης της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προέβη σε Συστάσεις προς τους προμηθευτές σχετικά με την πιστή τήρηση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και διασφαλίζουν την ορθή και πλήρη προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών και, ιδίως:
(α) την παρέλευση χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που ο καταναλωτής θα λάβει τη σύμβαση προμήθειας έως τη στιγμή που θα την επιστρέψει υπογεγραμμένη, ώστε να έχει την ευχέρεια να τη μελετήσει, και
(β) την παροχή διακριτού αναλυτικού εγγράφου με όλες τις χρεώσεις του λογαριασμού κατανάλωσης (χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χρεώσεις τρίτων), αλλά και την έγγραφη εκτίμηση του συνολικού ετήσιου κόστους προμήθειας για την παροχή του καταναλωτή, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο προμήθειας. Επιπλέον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνέστησε σε όλους τους προμηθευτές να απαιτούν τη διακριτή υπογραφή του τιμολογίου προμήθειας από τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζεται η χορήγησή του.
Τέλος, σε σχέση με τη διαφάνεια των χρεώσεων, η Αρχή παρενέβη με έγγραφη Σύσταση, επισημαίνοντας τις υποχρεώσεις των προμηθευτών σχετικά με:
(α) την παροχή δυνατότητας επιβεβαίωσης από τον καταναλωτή των τιμών χρέωσης τυχόν ρητρών αναπροσαρμογής του τιμήματος, με παραπομπή στην οικεία ιστοσελίδα, και
(β) την ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με τις μοναδιαίες τιμές ρυθμιζόμενων χρεώσεων, τόσο στην ιστοσελίδα του εκάστοτε προμηθευτή όσο και με ετήσια αποστολή ειδικού ενημερωτικού εντύπου, καθώς και σε κάθε τροποποίηση των σχετικών χρεώσεων.
Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Οι αναφορές που υποβλήθηκαν στην Αρχή και αφορούσαν σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και της εταιρείας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» είχαν ως αντικείμενο, κατά κύριο λόγο, τη διόρθωση καταναλώσεων, λόγω παρεμβάσεων στη μετρητική διάταξη και την πιθανή ρευματοκλοπή.
Οι αναφορές για παρεμβάσεις σε μετρητές παρουσίασαν αλματώδη αύξηση και η Αρχή εξέδωσε δεκάδες Συστάσεις σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης των καταναλώσεων, επισημαίνοντας, ιδίως, την τήρηση της υποχρέωσης των προμηθευτών για τη σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης σχετικά με τη διόρθωση της κατανάλωσης, δηλαδή τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό του χρόνου και του μεγέθους της κατανάλωσης που πιθανόν να μην καταγράφηκε λόγω της παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πραγματικά στοιχεία οίκησης του ακινήτου (π.χ., μέσω της υποβολής λογαριασμών ύδρευσης), τα οποία μπορεί να δικαιολογούν τη μείωση στην κατανάλωση, όσο και τα ιστορικά δεδομένα της συνήθους κατανάλωσης πριν και μετά το διάστημα της πιθανής παρέμβασης στον μετρητή.
Επιπλέον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξέδωσε Συστάσεις αναφορικά με τη μη επιβολή και μη αξίωση τόκων υπερημερίας από την υποτιθέμενη έναρξη της ρευματοκλοπής, παρά μόνο μετά την τυχόν μη καταβολή της οφειλής, όπως αυτή θα προκύψει από την έκδοση του σχετικού αναλυτικού, εκκαθαριστικού λογαριασμού της κατ’ εκτίμηση κατανάλωσης. Η εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» έλαβε υπόψη αρκετές από τις Συστάσεις της Αρχής και συγκρότησε επιτροπή με σκοπό την επανεξέταση των υποθέσεων, αναθεωρώντας σε αρκετές περιπτώσεις και μειώνοντας σημαντικά τις αρχικές κατ’ εκτίμηση καταναλώσεις.
Τέλος, σχετικά με την αποζημίωση ζημιών των καταναλωτών από διαταραχές της τάσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία της εταιρείας σχετικά με το είδος και το ύψος των αιτημάτων αποζημίωσης που υποβάλλονται ανά έτος (περίπου 1.000 κατά μέσο όρο), ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαμόρφωσε παλαιότερη Πρότασή του για την επίλυση των υπόψη διαφορών, ως εξής:
1. Για ζημίες αποδεδειγμένου ύψους έως και εξακοσίων (600) ευρώ, η εταιρεία θα πρέπει να προβαίνει σε καταβολή πλήρους αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την οικεία αναφορά.
2. Σε περίπτωση που η αξία της συνολικής ζημίας κάθε παροχής είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερη του ποσού των 600 ευρώ, η εταιρεία θα πρέπει να προβαίνει σε καταβολή επιπρόσθετης της προηγούμενης παραγράφου αποζημίωσης, ίσης με το ήμισυ της αξίας της υπερβαίνουσας το ποσό των 600 ευρώ προκληθείσας ζημίας κάθε καταναλωτή.
Η Αρχή κοινοποίησε την παραπάνω Πρόταση στα αρμόδια Υπουργεία και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αναμένει την κανονιστική ρύθμιση του ζητήματος, δεδομένης της άρνησης της εταιρείας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» να την κάνει αποδεκτή.
Εξόφληση λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ σε συμβεβλημένους συνεργάτες
Καταναλωτής μετέβη σε επιχείρηση που εμφανιζόταν ως συμβεβλημένη με την εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.», προκειμένου να εξοφλήσει δύο (2) λογαριασμούς. Σε χρεωστικό λογαριασμό που, εν συνεχεία, έλαβε από την εταιρεία, ο καταναλωτής διαπίστωσε ότι συμπεριλαμβανόταν, ως ανεξόφλητο, και το ποσό που είχε καταβάλλει στην ως άνω συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, καταβάλλοντας ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με την αναφερόμενη, έθεσε τελικά υπόψη της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.» τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από τη σχετική αλληλογραφία προέκυψε ότι παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών ρεύματος, εκτός των ταμείων των καταστημάτων της εταιρείας, σε εναλλακτικά δίκτυα εξόφλησης (καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. και του Ο.Π.Α.Π., e-banking και phone banking συνεργαζόμενων τραπεζών, καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της είσπραξης λογαριασμών για τρίτους, κ.λπ.), με τα οποία έχουν συναφθεί σχετικές συμβάσεις. Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα έχει πραγματοποιηθεί είσπραξη λογαριασμών ρεύματος από μη συμβεβλημένο συνεργάτη της εταιρείας, η τελευταία προβαίνει στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, καθώς και σε άμεση ενημέρωση των καταναλωτών με δελτίο Τύπου και ανακοίνωση στα πλησιέστερα καταστήματά της.
Στην υπό εξέταση υπόθεση αποδείχθηκε ότι η επιχείρηση που εισέπραττε χρήματα επ’ ονόματι της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.» ουδέποτε στην πραγματικότητα υπήρξε συμβεβλημένος συνεργάτης της. Με βάση αυτό το στοιχείο και δεδομένης της πιθανότητας ύπαρξης και άλλων παθόντων καταναλωτών, προκειμένου, δε, να προστατευθεί το καταναλωτικό κοινό από παρόμοιες πρακτικές της αναφερόμενης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προέβη στην αποστολή Μηνυτήριας Αναφοράς προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Διόρθωση λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Καταναλωτής απευθύνθηκε στην Αρχή, με αίτημα τον έλεγχο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον οποίο κλήθηκε να πληρώσει 7.746 ευρώ για κατανάλωση 40.590 kwh (αντί 4.500 kwh της προηγούμενης μέτρησης) σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η υπό κρίση κατανάλωση ήταν σχεδόν δεκαπλάσια σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση της παροχής, με αποτέλεσμα να καλείται να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό. Επικαλέστηκε, δε, παραβίαση της σφραγίδας του μετρητή του. Δεδομένου ότι ο αναφέρων δεν είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, υπέβαλε αίτημα στον πάροχο για μη διακοπή της ηλεκτροδότησής του, έως ότου γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του μετρητή. Η εταιρεία δεν δέχθηκε το αίτημα και, παράλληλα, τον πληροφόρησε ότι λόγω φόρτου εργασίας, οι διαδικασίες ελέγχου θα ολοκληρωθούν ύστερα από αρκετούς μήνες.
Ο καταναλωτής υπέβαλε αίτημα διαμεσολάβησης στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος προχώρησε σε σχετική Σύσταση προς την εταιρεία: (α) για τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης, λόγω της ληξιπρόθεσμης οφειλής, (β) για άμεση διόρθωση της κατανάλωσης, με βάση τη συνήθη κατανάλωση της παροχής. Η εταιρεία αποδέχθηκε τη Σύσταση και προχώρησε σε έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε η μη ορθότητα της μέτρησης λόγω εξωτερικής παρέμβασης στον μετρητή.

 http://energypress.gr/news/oi-reymatoklopes-odigisan-se-ragdaia-anodo-ton-anaforon-sto-synigoro-toy-katanaloti-perysi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου