Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ σε Ηράκλειο, Κατερίνη, Σέρρες

 


ΔΕΗ: Πρόσληψη 41 ατόμων στο Ηράκλειο

Tην πρόσληψη 41 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, ανακοινώνει η ΔΕΗ Α.Ε./Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων.

Ο αριθμός, η ειδικότητα και η Μονάδα απασχόλησης τού ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός ατόμων

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων 15

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος (Βάρδια) 1

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμος) 1

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστής) 2

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΥΕ Εργάτες/τριες 20

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ ΔΕΗ 3/2021 (ΑΗΣ ΛΗΝ/ΤΩΝ 2532/9.7.2021) και στο σχετικό Παράρτημα: ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020, το οποίο αναρτάται στον ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων που προκηρύσσει τις ανωτέρω θέσεις, στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαλεβιζίου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, και στα Κεντρικά Γραφεία (ΔΕΠΑΝ) στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ ΔΕΗ 3/2021, το σχετικό με την Ανακοίνωση Παραρτήματα, καθώς και το σχετικό Έντυπο Αίτησης αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση - Θέσεις Εργασίας - Έκτακτο Προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ ΔΕΗ/ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Κλάδου ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ: m.bakalakou@dei.gr.

Κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΗΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 71.110, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, τηλ. επικοινωνίας 2810/376.378.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας ή στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσλήψεις απο το ΔΕΔΔΗΕ με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ σε Κατερίνη και Σέρρες

Δυο νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις με 8μηνα στο ΔΕΔΔΗΕ σε Σέρρες και Κατερίνη.

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Σερρών

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 18/08/2021 εως και 27/08/2021

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ) και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (s.zachara@deddie.gr ) είτε κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ , Προύσσης 2Α ,Τ.Κ. 62124 υπόψη κ. Ζαχαρά Σταματία και κ. Βαζάκα Ωραία (τηλ. επικοινωνίας: 23210-98342 ή 23210-98343).  

ΑΣΕΠ - ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κατερίνης

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 18/08/2021 εως και 28/08/2021

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου