Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Διευκρινήσεις για το νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων


Συναδέλφισσες & Συνάδελφο

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για το νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων και επειδή κυκλοφορούν ανακρίβειες ή ασάφειες για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα, πάντα σύμφωνα με την απόφαση, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται:

 

Α.Ι. Αποκλειστικά και μόνο στους εργαζόμενους της Γενικής Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής που εδρεύει στη Δυτική Μακεδονία.

ΙΙ. Σε όλους όσοι είναι με συμβάσεις Αορίστου Χρόνου (ΣΑΧ) όλων των κατηγοριών/ειδικοτήτων,
είναι ηλικίας >50 ετών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συμπληρώνουν την ηλικία των
50 ετών την 31/12/2021, υπό την προϋπόθεση ότι 31/12/2021 συμπληρώνουν 15 χρόνια
υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.


Σημείωση: Το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί με αντίστοιχες αποφάσεις των Δ.Σ. και στις δύο Λιγνιτικές Μελίτης και Μεγαλόπολης.


Β. Κριτήριο προϋπηρεσίας

Το νέο πρόγραμμα διαφέρει από το περσινό αφού καταργείται η καταβολή του ποσού των 20.000 ευρώ και αντικαθίσταται με καταβολή τακτικών μηνιαίων αποδοχών ως ακολούθως:

 

Έτη προϋπηρεσίας

Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές

Από 15 έτη έως και 19 έτη

2

Από 20 έτη έως και 29 έτη

3

                  Από 30 έτη και  άνω

4

 

Σημαντική παρατήρηση: Γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να προσμετρηθεί και τυχόν χρόνος προϋπηρεσίας με οκτάμηνα στη ΔΕΗ τα οποία η Επιχείρηση αναγνώρισε για τη μισθολογική προαγωγή (κλιμάκιο) σύμφωνα με την ΕΣΣΕ ’89.

 

Γ. Ηλικιακά Κριτήρια

Στις  παραπάνω μηνιαίες τακτικές αποδοχές θα προστεθούν και αντίστοιχες τακτικές μηνιαίες  αποδοχές  με βάση το έτος γέννησης.

 

Έτη ηλικίας

Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές

Από 50 ετών έως και 54 ετών

1

Από 55 ετών έως και 61 ετών

2

                 Από 62 ετών και άνω

1

 

Σημαντική σημείωση: Στις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεταβλητά όπως προσαυξήσεις, βάρδιες, υπερωρίες κ.λ.π.

 

Δ. Κίνητρο Προστατευμένων Τέκνων

Σε όσους επιλέξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, η Επιχείρηση θα καταβάλλει  το Σταθερό ποσό των 3.000 Ευρώ σε όσους  έχουν έως 2 προστατευόμενα τέκνα και το ποσό των 1.500 Ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

 

Ε. Κίνητρο Αυτασφάλισης

Για όσους εργαζόμενους  είναι >55 ετών θα καταβληθεί ποσό 5.000 Ευρώ με σκοπό την τυχόν κάλυψη ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων.

 

Τέλος, όσοι εργαζόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα το μήνα Σεπτέμβριο θα τους καταβληθούν, ως κίνητρο σύντομης εγγραφής, οι τακτικές αποδοχές ενός μηνός.

 

Οι αιτήσεις των εργαζομένων για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα γίνουν Σεπτέμβριο & Οκτώβριο ενώ οι συμβάσεις εργασίας τους θα λυθούν λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την Εταιρεία 30/11/2021 έως και 31/12/2021.

Σε όλα τα παραπάνω ποσά η Εταιρεία θα καταβάλλει και το ποσό των 15.000 Ευρώ που είναι η νόμιμη αποζημίωση σύμφωνα με τον Α.Ν.173/1967 όπως ισχύει.

 

Απαραίτητη Διευκρίνιση

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. όσοι συνάδελφοι είναι ενταγμένοι στην περσινή απόφαση και έχει παραταθεί η παραμονή τους μέχρι την 31.12.2021 θα αποζημιωθούν με το κίνητρο των 20.000 Ευρώ πλέον της αποζημίωσης των 15.000 Ευρώ.

Το ίδιο ισχύει και για όσους είναι ενταγμένοι στην απόφαση της Διοίκησης 4/21.1.2020 η οποία αφορά τα ηλικιακά όρια των 60 ετών και είναι στο καθεστώς  των ΥΒΑΕ και των 62 ετών αντίστοιχα για τις κοινές συνταξιοδοτικές διατάξεις υπό την προϋπόθεση της πλήρους συνταξιοδότησης.

 

 

Για το Σωματείο Παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου