Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Πέμπτη 07/10/2021  και ώρα:13.30 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Σύμβαση ΔΕΑ-99707/19.5.2020 μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ABB Power Grids Ελλάδα Μονοπρόσωπη ΑΕ για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 KV στη νήσο Σκιάθο». Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

 Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει:

1.Την τροποποίηση των συμβατικών όρων της τριμερούς Σύμβασης ΔΕΑ-99707/19.05.2020 σύμφωνα με την υπ’αριθμ.24/03/09/2021 Απόφαση ΔΣ του ΑΔΜΗΕ, οι οποίες συνοψίζονται στα κάτωθι:

*Παρατείνεται το Συμβατικό Πέρας του έργου κατά εκατόν μία ημέρες, ήτοι έως την 30.04.2022.

*Συμφωνείται ως τίμημα επιτάχυνσης των εργασιών το ποσό των εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (665.000,00 €). Το σύνολο του τιμήματος επιτάχυνσης θα καταβληθεί από τον ΑΔΜΗΕ.

*Τροποποιούνται οι όροι πληρωμής ανά ορόσημο έργου ώστε να συμπεριλαμβάνεται η επιπλέον αμοιβή του Αναδόχου για την επίσπευση των εργασιών.

*Αφαιρούνται από το Συμβατικό αντικείμενο εργασιών του Αναδόχου οι εργασίες που οριοθετούνται εντός οποιουδήποτε τυχόν δεσμευμένου από την Αρχαιολογία τμήματος του έργου.

*Τροποποιούνται οι προβλέψεις καταβολής Ποινικών Ρήτρων έτσι ώστε οι ποινικές ρήτρες που οφείλονται σε καθυστερήσεις από 07.05.2022 (μία εβδομάδα μετά το νέο συμβατικό πέρας) και έως την 30.06.2022 να καταβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ, ενώ για καθυστερήσεις πέραν της 30.06.2022 οι ποινικές ρήτρες να καταβάλλονται σε καθέναν από τους δύο αναθέτοντες φορείς (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) κατά αναλογία με το Τίμημα του Πίνακα Υλικών και Τιμών.

2.Την εξουσιοδότηση της Δ/ντριας ΔΕΕΔ για την υπογραφή του συνημμένου στην παρούσα Συμπληρώματος Νο 1 της Σύμβασης ΔΕΑ-99707/19.05.2020,  για την επίσπευση του Έργου «Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 KV στη νήσο Σκιάθο», και σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εξουσιοδοτείται ο Δ/ντής Κλάδου Υ/Σ της ΔΕΕΔ.

*ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.Ε.

β) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη (τεχνικά) η προσφορά του οικονομικού φορέα AMS SMARTELEC LTD.

γ) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη (τυπικά) η προσφορά του οικονομικού φορέα MAS A.E.

2. Εγκρίνει την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα SCHNEIDER ELECTRIC A.E.B.E. ως προσωρινού αναδόχου του

 

2.   Διαγωνισμός αριθ. 501712/4.4.2018 για την προμήθεια συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης και στήριξης. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.    

         Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη. 

         Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

         1.Εγκρίνει, την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Υποφακέλων 

         «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού αριθ. 501712/04.04.2018 για την προμήθεια

         συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης και στήριξης (δύο (2) είδη) και την τελική κατάταξη

         των παραδεκτών προσφορών.

           2.Εγκρίνει, την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού του

           Οικονομικού φορέα ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ για την προμήθεια 84.000 τεμαχίων συνθετικών

           μονωτήρων στήριξης (είδος 2), έναντι συνολικού τιμήματος €2.709.504,00 (πλέον

           Φ.Π.Α) για υλικά παραδοτέα στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ πάνω σε

           αυτοκίνητο του Αναδόχου.

           Η ανωτέρω ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τους όρους του

           Διαγωνισμού αριθ.501712/04.04.2018 και την προσφορά του.

           3.Εγκρίνει, την εξουσιοδότηση Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας &

           Ψηφιοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ ως αποφαινόμενου οργάνου για την έκδοση απόφασης,

           μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του Προσωρινού

           Αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.    

 

3.   Διαγωνισμός αριθ. 512811/26..11.2018 για την εκτέλεση του Έργου: «Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου». Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1.Εγκρίνει, την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του Υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού αριθ.512811/26.11.2018 με ανοικτή διαδικασία, στο αντικείμενο: «Υλοποίηση Κεντρικού Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου.

2.Εγκρίνει, την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, του υπόψη διαγωνισμού της Ένωσης Εταιρειών «INTRACOM TELECOMMAS A.E.». Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε 6.312.640,12 ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας.

Η ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της Ένωσης Εταιρειών «INTRACOM TELECOM MAS A.E.», θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του υπόψη διαγωνισμού και την προσφορά της Ένωσης Εταιρειών.

3.Εγκρίνει, τη διάρκεια της Σύμβασης, αρχής γενομένης από τη θέση της σε ισχύ, σε εξήντα έξι (66) μήνες, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

*Διάρκεια Υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας: Δεκαοκτώ (18) μήνες.

*Διάρκεια Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: Δώδεκα (12) μήνες μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας.

*Διάρκεια Περιόδου Συντήρησης: Τριάντα έξι (36) μήνες μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: α) Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών, μέχρι ποσοστού είκοσι της εκατό (20%) επί της αξίας της Σύμβασης ή β) Να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας της Σύμβασης.

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις

3.Εγκρίνει, την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης ως αποφαινόμενου οργάνου για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

 

4.   Επαύξηση έως 15% του κύριου συμβατικού τιμήματος των Συμβάσεων για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ.ΔΔ-209/25.1.2018. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1.Την έγκριση της αύξησης του συμβατικού τιμήματός των συμβάσεων των τρεχουσών εργολαβιών της Διακήρυξης ΔΔ-09 ώστε να υφίσταται η δυνατότητα, πέραν του ήδη προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης (50%), να καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών δικτύων λόγω γεγονότων και περιστάσεων με προφανή αδυναμία πρόβλεψης, ιδιαίτερα δε αυτών και σχετίζονται με την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών στο δίκτυο εξαιτίας φυσικών καταστροφών αλλά και ιδιαίτερα αυξημένου όγκου έργων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ λόγω μεταβολών στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

2.Το ανώτατο όριο της προαναφερόμενης αύξησης θα ανέρχεται έως το 15% του συμβατικού τιμήματος της κάθε εργολαβίας μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

3.Την εξουσιοδότηση του ΑΔΝΣΔ να εγκρίνει την προαναφερόμενη αύξηση του συμβατικού τιμήματος κάθε εργολαβίας με τις εξής προϋποθέσεις: 

3.1Η εργολαβία να έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο του δικαιώματος προαίρεσης 50% πριν την εγκατάσταση του νέου Αναδόχου.

3.2Η αύξηση θα είναι ισόποση με τις δαπάνες εργολαβικών για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών του Δικτύου λόγω περιστάσεων με προφανή αδυναμία πρόβλεψης, ιδιαίτερα δε αυτών που σχετίζονται με την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών στο δίκτυο εξαιτίας φυσικών καταστροφών αλλά και ιδιαίτερα αυξημένου όγκου έργων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ λόγω μεταβολών στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου