Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Επιστολή ΕΣΠΕΝ στον ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά πληροφορίες για την εξέλιξη του μεγάλου έργου εγκατάστασης έξυπνων μετρητών

 

Σε επιστολή του προς τη ΡΑΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας υλοποίησης του έργου προμήθειας και εγκατάστασης των ευφυών μετρητών, που αποτελεί -προφανώς- απολύτως κρίσιμο παράγοντα για μια σειρά θεμάτων, ιδίως τον μετασχηματισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών σε αυτή ως καταναλωτές-παραγωγοί (prosumers).

Στο πλαίσιο των διατάξεων του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και ενόψει των Ρυθμιστικών Αποφάσεων για τον καθορισμό των επιλέξιμων μερών τα οποία θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ευφυών συστημάτων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη σχεδιασμού των κανόνων διαχείρισης και διάθεσης των δεδομένων κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των εμπλεκόμενων μερών σε αυτά, και κατ’ επέκταση την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Με την παρούσα επιστολή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να τοποθετηθεί αναφορικά με την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης ευφυών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις διατάξεις του Μέρους Δ’, Κεφάλαιο Β’ του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις» που άπτονται της πρόσβασης των επιλέξιμων μερών στα σχετικά δεδομένα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 30, Μέρος Δ’, Κεφάλαιο Β’ του Σχεδίου Νόμου: 

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, στα δεδομένα περιλαμβάνονται η μέτρηση και κατανάλωση, καθώς και δεδομένα που απαιτούνται για την αλλαγή προμηθευτή από τους τελικούς πελάτες, την απόκριση ζήτησης και λοιπές υπηρεσίες. Στα εν λόγω δεδομένα δύνανται να έχουν πρόσβαση τα επιλέξιμα μέρη που καθορίζονται στους οικείους κώδικες και κανονισμούς.»

«3. Η διαχείριση των δεδομένων οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται η αποτελεσματική και ασφαλής πρόσβαση στα δεδομένα και η ανταλλαγή τους, καθώς και η εν γένει προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων. Τα αρμόδια για τη διαχείριση δεδομένων μέρη παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα του τελικού πελάτη, σε κάθε επιλέξιμο μέρος, σύμφωνα με τους Κώδικες των άρθρων 96, 118Α, 128 και 138 του παρόντος και τους Κανονισμούς του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185). Τα επιλέξιμα μέρη έχουν στη διάθεσή τους τα ζητούμενα δεδομένα χωρίς διακρίσεις και ταυτόχρονα. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι εύκολη και οι σχετικές διαδικασίες καθίστανται δημόσια διαθέσιμες. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται και εξειδικεύονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), κατόπιν εισήγησης των επιμέρους αρμόδιων αρχών και εμπλεκόμενων φορέων.»

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων του Σχεδίου Νόμου και ενόψει των Ρυθμιστικών Αποφάσεων για τον καθορισμό των επιλέξιμων μερών τα οποία θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ευφυών συστημάτων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, ο Σύνδεσμος μας επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη σχεδιασμού των σχετικών κανόνων διαχείρισης και διάθεσης των δεδομένων κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τον επί ίσοις ανταγωνισμό των εμπλεκόμενων μερών για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών. 

Η διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για την ισότιμη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης, και κατ’ επέκταση, για την προσφορά νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών.  

Επιπρόσθετα, η επίσπευση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου προμήθειας και εγκατάστασης των ευφυών μετρητών αποτελεί -προφανώς- απολύτως κρίσιμο παράγοντα για μια σειρά θεμάτων, ιδίως τον μετασχηματισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών σε αυτή ως καταναλωτές-παραγωγοί (prosumers) αλλά και βραχυπροθέσμα, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, όπως αναδεικνύεται από την πρόσφατη ανάγκη λήψης μέτρων για την παροχή στοχευμένων επιδοτήσεων και κινήτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο, όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών ενέργειας, να έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον σχεδιασμό που αφορά στην υλοποίηση του έργου προμήθειας και εγκατάστασης των ευφυών μετρητών, προκειμένου να είναι σε θέση να εναρμονίσουν -από την πλευρά τους- τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και το εύρος των ζητημάτων που αφορούν τόσο την εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας εν γένει, όσο και συγκριμένα την πρόσβαση των εμπλεκόμενων μερών στα σχετικά δεδομένα, προτείνουμε τη διεξαγωγή συνάντησης μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου μας, με συμμετοχή ενδεχομένως και των λοιπών προμηθευτών ενέργειας, προκειμένου να συζητηθούν τα εν λόγω θέματα.

Αρχειοθήκη ιστολογίου