Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

Η Κομισιόν διευρύνει στα 4 δισ. το όριο εκκαθάρισης για τις συναλλαγές των ενεργειακών εταιριών


Η Κομισιόν διευρύνει στα 4 δισ. το όριο εκκαθάρισης για τις συναλλαγές των ενεργειακών εταιριών - Επεκτείνονται τα ενέχυρα

Διευκολύνεται η ρευστότητα των εταιρειών - Ανακούφιση για τα margin calls.

Χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις στις ενεργειακές εταιρίες προκειμένου να κάνουν hedging σε ενεργειακά προϊόντα χωρίς υπέρογκες επιβαρύνσεις ως προς τη ρευστότητα τους προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο πρότασης της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν όψει και της Συνόδου Κορυφής της 20ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει αύξηση του ορίου εκκαθάρισης για τις ενεργειακές εταιρίες στα 4 δις ευρώ, αλλά και διεύρυνση της λίστας των εγγυήσεων που θα μπορούν να αποδεχθούν οι ενεργειακές αγορές για να καλύψουν τους κινδύνους τους για ένα έτος.
Με τους δυο αυτούς τρόπους επιδιώκεται να διευκολυνθεί η ρευστότητα των ενεργειακών εταιριών αφού θα περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση των margin calls.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή οι ενεργειακές εταιρίες πρέπει να αποκτήσουν πρόσθετο περιθώριο ελιγμών, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν μεσοπρόθεσμα συμβόλαια προμήθειας για τις αγορές ενεργειακών πρώτων υλών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με βάση και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), η Κομισιόν προωθεί δυο Κανονισμούς για να αμβλύνει την αυξημένη πίεση ρευστότητας στους μη χρηματοπιστωτικούς συμμετέχοντες στην αγορά.

Συγκεκριμένα προτείνει:

  • Αύξηση του ορίου εκκαθάρισης για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η αύξηση θα ωφελήσει μόνο τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και θα χαλαρώσει τις απαιτήσεις από την ενεργοποίηση των margin calls, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
  • Διεύρυνση της λίστας των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποδεχθούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για να καλύψουν τους κινδύνους τους για ένα έτος. Αυτό θα επιτρέψει σε μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να χρησιμοποιούν επιπλέον τύπους εγγυήσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για την κάλυψη των απαιτήσεων από την αύξηση των margin call.

Επίσης η Επιτροπή σκοπεύει να δώσει στα κράτη μέλη περισσότερα περιθώρια για να στηρίξουν τις εταιρείες τους, τροποποιώντας το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση αλλά διατηρώντας παράλληλα τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Τα χρονικά όρια για την κρατική στήριξη παρατείνονται και προσφέρονται νέες επιλογές για την υποστήριξη εταιρειών που θα μειώσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι όλα τα αιτήματα των κρατών μελών για προσωρινές εξαιρέσεις ή μειώσεις θα αντιμετωπίζονται γρήγορα και με συνέπεια και ότι όλα τα μέτρα αρωγής φθάνουν πραγματικά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Πολιτική Συνοχή με όριο τα 5 δισ για το 2023

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να καταστεί το πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής πιο ευέλικτο για να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες μέσω στοχευμένων, προσωρινών και έκτακτων μέτρων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.
Στόχος είναι η στήριξη των ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και η παροχή υποστήριξης για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, μέσω της βραχυχρόνιας εργασίας και ισοδύναμης συστήματα.
Οι δαπάνες για τέτοια έκτακτα μέτρα θα μπορούν να φθάνουν έως και το 10% του συνόλου των κονδυλίων της εθνικής πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Οι μέγιστες πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν το 2023 από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (εξαιρουμένου του REACT EU) περιορίζονται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ

Για τον έλεγχο των τιμών η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη ενός νέου συμπληρωματικού δείκτη τιμής αναφοράς για το υγροποιημένο αέριο (LNG). Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ACER θα πρέπει να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία αυτού του νέου σημείου αναφοράς έως το τέλος του 2022 και ο δείκτης θα είναι διαθέσιμος εγκαίρως για την επόμενη σεζόν πλήρωσης στις αρχές του 2023.
Για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μηχανισμού περιορισμού των τιμών μέσω του κύριο μηχανισμού του TTF, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν χρειάζεται. Ο μηχανισμός διόρθωσης των τιμών θα καθιερώσει, σε προσωρινή βάση, ένα δυναμικό όριο τιμής για τις συναλλαγές στο TTF. Αυτό θα βοηθήσει να αποφευχθεί η ακραία αστάθεια και οι αυξήσεις των τιμών, καθώς και η κερδοσκοπία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολίες στην προμήθεια φυσικού αερίου για ορισμένα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός νέου προσωρινού μηχανισμού ανώτατου ορίου τιμών εντός της ημέρας για να αποφευχθεί η υπερβολική αστάθεια των τιμών και οι ακραίες αυξήσεις των τιμών στην αγορά ενεργειακών παραγώγων. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα εξασφαλίσει πιο υγιή διαμόρφωσης τιμών σε αυτές τις αγορές, προστατεύοντας τους ενεργειακούς φορείς της ΕΕ από μεγάλες ενδοημερήσιες ανοδικές κινήσεις των τιμών και βοηθώντας στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού μεσοπρόθεσμα.

Κίνδυνοι

Παρότι η Κομισιόν αναφέρει ότι θα αναπτύξει με τα κράτη μέλη τρόπους για τον περιορισμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνει παράλληλα ότι το πλαφόν στην τιμή του αερίου ηλεκτροπαραγωγής (ιβηρικό μοντέλο) εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους εάν εισαχθεί σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι διαφορετικά όσον αφορά τα ενεργειακά τους μείγματα, τις συνδέσεις και τα συστήματα ισχύος τους. Πρέπει να σχεδιαστεί μια λύση που να λειτουργεί για όλους και να είναι σύμφωνη με τον ευρύτερο στόχο να μην αυξηθεί η κατανάλωση φυσικού αερίου και να υπάρξει διαχείριση των ροών πέρα από τα σύνορα της ΕΕ.

Επίσης, η Επιτροπή υποστηρίζει τον νέο ενισχυμένο μηχανισμό δομημένης συνεργασίας που έχει συσταθεί από τον ACER και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ESMA, μαζί με τις εθνικές εποπτικές αρχές ενέργειας και χρηματοπιστωτικών αγορών, για να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Αυτή η κοινή δράση θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των προτύπων και της δυναμικής των συναλλαγών στα διάφορα τμήματα των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας την εποπτεία της αγοράς και ενδεχομένως τη λήψη αναγκαίων μέτρων.

www.worldenergynews.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου