Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Μοντέλο ενοποιημένης διαχείρισης των ψηφιακών της συστημάτων θέλει να αναπτύξει η ΔΕΗ

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Την προοπτική ανάπτυξης ενός μοντέλου ολοκληρωμένων υπηρεσιών οργάνωσης και ενοποιημένης διαχείρισης των ΙΤ (Information Technology), ΙΟΤ (Internet of Things) και ΟΤ (Operational Technology) περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας θέλει να διερευνήσει η ΔΕΗ. Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό με αυτό το αντικείμενο.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να καταγράψει το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας, να προτείνει ένα στρατηγικό πλάνο περεταίρω ωρίμανσης, να προδιαγράψει τα προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται και να υπολογίσει την τάξη μεγέθους του ποσοτικού οφέλους που θα έχει η επιχείρηση και κατ’ επέκταση ο όμιλος ανά διακριτή περιοχή ενδιαφέροντος.

Πιο αναλυτικά, ο ανάδοχος θα προβεί σε ανασκόπηση του ισχύοντος συστήματος διακυβέρνησης και διαχείρισης που περιλαμβάνει πολιτικές, διεργασίες, διαδικασίες, πρακτικές και εργαλεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ και των λοιπών επιχειρήσεων του ομίλου που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της.

Θα αναλύσει τα παραπάνω σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές και θα αξιολογήσει την ωριμότητά τους, προσδιορίζοντας και συγκεκριμένες ενέργειες για βελτίωση και βελτιστοποίηση των αντίστοιχων ροών αξίας.

Η προεργασία αυτή είναι απαραίτητη, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στο χεδιασμό σχετικής στρατηγικής και οδικού χάρτη, συνοδευόμενης από επιλογές υλοποίησης (π.χ. συγκεκριμένες τεχνολογικές πλατφόρμες), προβλεπόμενες φάσεις, συναφή κόστη και κινδύνους, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΓΔΑΕΨΣ, με βάση την προσέγγιση quick wins και το απώτερο όραμα της καθιέρωσης ενός μοντέλου ενοποιημένων υπηρεσιών στη ΔΕΗ και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του ομίλου.

Ακόμα, ο ανάδοχος καλείται να εκτιμήσει την τάξη μεγέθους του ποσοτικού οφέλους που θα έχει η επιχείρηση ανά διακριτή περιοχή ενδιαφέροντος από την προμήθεια και λειτουργία της υπηρεσίας που θα σχεδιάσει, καθώς και να υπολογίσει το μέγεθος του έργου, ώστε να γίνει εκτίμηση του κόστους και να διαμορφωθεί ο σχετικός προϋπολογισμός.

 energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου