Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

Ενίσχυση δικαιωμάτων των καταναλωτών ρεύματος με νομοσχέδιο που κατέθεσε το ΥΠΕΝ – Ρυθμίσεις για την οργάνωση της ηλεκτρικής αγοράς και τη ΡΑΕ

energypress.gr

Στη Βουλή κατατέθηκε  από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2019/944. Το σχέδιο νόμου προβλέπει σειρά διατάξεων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

Το σχέδιο νόμου θεσπίζει το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή, χωρίς διακρίσεις ως προς το κόστος, τη διαδικασία και τον χρόνο. Παράλληλα, καθορίζει ότι η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τους οικιακούς πελάτες και τις μικρές επιχειρήσεις. Όπως είναι βέβαιο φυσικό, η αλλαγή προμηθευτή δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωση τήρησης των συμβατικών του δεσμεύσεων.

Ειδικά για τα νοικοκυριά, καθορίζει πως οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν αζημίως από τη Σύμβαση Προμήθειας εντός 14 ημερών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη προθεσμία. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται στους προμηθευτές ή στους συμμετέχοντες στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη σωρευτική εκπροσώπηση, να επιβάλλουν τέλος τερματισμού σύμβασης, στους πελάτες που καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου, πριν από τη λήξη της σύμβασης, υπό τον όρο ότι το εν λόγω τέλος προβλέπεται από σύμβαση την οποία έχει συνάψει οικειοθελώς ο πελάτης και ότι το εν λόγω τέλος ανακοινώνεται σαφώς στον πελάτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Ωστόσο, το εν λόγω τέλος θα πρέπει να είναι αναλογικό και να μην υπερβαίνει την άμεση οικονομική ζημία του προμηθευτή ή του συμμετέχοντος στην αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση, λόγω του τερματισμού της σύμβασης από τον πελάτη, περιλαμβανομένου του κόστους τυχόν δεσμοποιημένων επενδύσεων ή υπηρεσιών, οι οποίες ήδη παρέχονται ως μέρος της σύμβασης. Ωστόσο, το βάρος της απόδειξης της άμεσης οικονομικής ζημίας επιβαρύνει τον προμηθευτή ή τον συμμετέχοντα στην αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση και το επιτρεπτό των τελών τερματισμού της σύμβασης παρακολουθείται από τη ΡΑΕ.

Παράλληλα, οι οικιακοί πελάτες δικαιούνται να συμμετέχουν σε συστήματα μαζικής αλλαγής προμηθευτή ρεύματος. Επίσης, οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνουν δωρεάν όλους τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες τιμολόγησης.

Επιπλέον, στην περίπτωση που εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, ως προς τις απαιτήσεις που διέπουν το περιεχόμενο του λογαριασμού κατανάλωσης, η διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης γνωστοποιείται στις αρμόδιες καταναλωτικές οργανώσεις, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

Με άλλη ρύθμιση του σχεδίου νόμου, υποχρεώνονται οι πάροχοι να ενημερώνουν τους πελάτες τους για το ενεργειακό τους μίγμα. Πιο συγκεκριμένα, οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν στους πελάτες στοιχεία είτε μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης και των πληροφοριών τιμολόγησης, απευθείας ή με παραπομπή σε συγκεκριμένη πηγή, είτε σε χωριστό έγγραφο συνημμένο στον λογαριασμό κατανάλωσης, σχετικά με την συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του εκάστοτε προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο προμηθευτή, εφόσον ο εν λόγω προμηθευτής δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το ίδιο έγγραφο, πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές CO2, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του Προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος.

Το σχέδιο νόμου καθιστά υποχρεωτική επίσης την ύπαρξη τουλάχιστον ενός εργαλείου σύγκρισης τιμών ρεύματος και φυσικού αερίου, με σχετική ενημέρωση των καταναλωτών από τους λογαριασμούς τους. Όπως είναι γνωστό, η ΡΑΕ ήδη έχει αναπτύξει μία ανάλογη πλατφόρμα, για την αντιπαραβολή όλων των διαθέσιμων τιμολογίων.

Παράλληλα, από τη στιγμή που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη μίας ανάλογης πλατφόρμας, έγκειται στη διακριτική της ευχέρεια να εκδώσει σήματα εμπιστοσύνης για άλλα εργαλεία σύγκρισης, τα οποία έχουν αναπτύξει ιδιώτες.

Δείτε παρακάτω στα συνοδευτικά αρχεία το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Νόμου

     

Συνοδευτικά αρχεία

Αρχειοθήκη ιστολογίου