Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Σε διαβούλευση από τον ΔΕΔΔΗΕ το Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) 2018-2022


deddhe.jpg
Ο ΔΕΔΔΗΕ δημοσίευσε για δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) για το πρώτο έτος εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ), που αφορά στην περίοδο 2018 – 2022.
Όπως τονίζεται, η ανάπτυξη του Δικτύου περιλαμβάνει έργα επέκτασης και ενίσχυσης/αναβάθμισης του Δικτύου, έργα εκσυγχρονισμού του Δικτύου και των υποδομών του καθώς και των υποδομών και του εξοπλισμού του Διαχειριστή του Δικτύου, τα οποία αποσκοπούν στην:
 εξυπηρέτηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
 ικανοποίηση των αναγκών σύνδεσης νέων Χρηστών ή τροποποίησης υφιστάμενων συνδέσεων Χρηστών

 αναβάθμιση της παρεχόμενης Ποιότητας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες
 βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και της ασφάλειας λειτουργίας του Δικτύου.
Ο σχεδιασμός των έργων ανάπτυξης του Δικτύου λαμβάνει ιδίως υπόψη:
 τα τρέχοντα επίπεδα φορτίου και δυναμικού παραγωγής στο Δίκτυο και προβλέψεις για την εξέλιξή τους
 τις ανάγκες σύνδεσης νέων Χρηστών
 το τρέχον επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών και απωλειών ενέργειας και τους αντίστοιχους στόχους που τίθενται
 την εξέλιξη της τεχνολογίας και των απαιτήσεων των Χρηστών
 την προστασία του περιβάλλοντος
Τα έργα που θεωρούνται ως στρατηγικά είναι τα ακόλουθα:
1. Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Αττικής
2. Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Νησιών
3. Εκσυγχρονισμός των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων λοιπών Περιφερειών
4. Αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα
5. Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
6. Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (Χρηστών Δικτύου) του ΔΕΔΔΗΕ
7. Κέντρα Τηλε-εξυπηρέτησης Πελατών (Call Centers)
8. Αναβάθμιση του Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων
9. Δημιουργία Υποδομών Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για τήρηση σχετικού Κώδικα
10. Ανάπτυξη Υποδομών Έξυπνου Νησιού στα ΜΔΝ (πιλοτικό έργο και προώθηση επέκτασης)
11. Τηλεμέτρηση πελατών χαμηλής τάσης (ΧΤ) (πιλοτικό)
12. Αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου