Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Φ. Νικολόπουλος: Διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
 
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τετάρτης 29 Αυγούστου 2018, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 17 του Shareholders Agreement (Συμφωνία Μετόχων).  Την πρόταση μου αυτή, την είχαμε συζητήσει διεξοδικά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προτού ο ίδιος έρθει σε συμφωνία με τους μετόχους και την προτείνει στο ΔΣ.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στους υπογράφοντες την από 20.06.2017 Συμφωνία Μετόχων (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, STATE GRID EUROPE LIMITED, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και Ελληνικό Δημόσιο) την τροποποίηση των παραγράφων 17.1 και 17.2 όσον αφορά τη δέσμευση περί απολύσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων για περίοδο τριών (3) ετών.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

17.1        Οι Μέτοχοι ανεπιφύλακτα συμφωνούν ότι απαγορεύεται ρητά στην Εταιρεία να προβεί σε απολύσεις, για λόγους αναδιάρθρωσης, τεχνικής ή αναδιοργάνωσης, του υπηρετούντος σήμερα προσωπικού πριν τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
17.2        Οι Μέτοχοι θα εξασφαλίζουν ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων με τους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης που ισχύουν για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Η υποχρέωση αυτή παραμένει σε πλήρη ισχύ και ισχύει για τους υπηρετούντες σήμερα εργαζομένους μέχρι τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Εφόσον τα υπογράφοντα τη Συμφωνία Μετόχων μέρη συμφωνήσουν με τις αναφερόμενες τροποποιήσεις, θα υπογράψουν σχετική τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων.
Με την εξέλιξη αυτή διασφαλίζονται τα δικαιώματα των υπηρετούντων σήμερα εργαζόμενων μέχρι τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος από πλευράς τους και εξασφαλίζεται εργασιακή ηρεμία η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας.
 
Ο εκπρόσωπός σας στο Διοικητικό Συμβούλιο
Φώτιος Νικολόπουλος

Αρχειοθήκη ιστολογίου