Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

ΥΠΕΝ: Απόλυτη η προστασία των εργαζομένων των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ για περίοδο έξι ετών μετά την πώληση

Χάρης Αποσπόρης
Απάντηση στους βουλευτές Αρβανιτίδη Γιώργο και Κωνσταντινόπουλο Οδυσσέα έδωσε το ΥΠΕΝ διευκρινίζοντας ότι ο νόμος για την αποεπένδυση των μονάδων της ΔΕΗ προστατεύει "απόλυτα" τους εργαζόμενους σε αυτές.
Θυμίζουμε ότι οι δύο βουλευτές είχαν υποβάλει ερώτηση στην οποία επικαλούνταν επιστολή του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας-Εορδαίας προς τη ΓΣΕΕ όπου εκφράζονταν οι ανησυχίες τους για τις ασάφειες του νόμου της αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων σε ότι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους.
Στην απάντησή του, το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι με βάση το νόμο για την αποεπένδυση συστάθηκαν δύο νέες από απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναµικού, ανώνυµες εταιρείες, η «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και η «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.», µε µοναδικό µέτοχο τη
∆ΕΗ Α.Ε. και µε κύριο σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση λιγνίτη.
Στις νέες ανώνυµες θυγατρικές εταιρείες εντάχθηκε το προσωπικό που απασχολούνταν στις Μονάδες που απεσχίσθησαν, πλην εκείνων οι οποίοι, µε συγκεκριµένα απολύτως αντικειµενικά κριτήρια, στελέχωσαν τον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 (ο οποίος παραµένει στη ∆ΕΗ Α.Ε.) και ενός µικρού αριθµού εργαζοµένων που κάλυψε υπηρεσιακές ανάγκες.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων της ∆ΕΗ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις δύο υπό µεταβίβαση θυγατρικές εταιρείες διασφαλίζονται πλήρως µε το Ν. 4533/2018, καθώς και µε τις συµβάσεις που θα συναφθούν µε τους επενδυτές.
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4533/2018 διασφαλίζονται πλήρως όλα τα θεσπισµένα και κεκτηµένα εργασιακά δικαιώµατα του προσωπικού που θα µεταφερθεί στις νεοσυσταθείσες εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, οι οποίες φυσικά έχουν διάρκεια πολύ µεγαλύτερη από αυτή του εξαµήνου, εντός του οποίου ο νόµος προβλέπει ότι θα µεταβιβαστούν οι µετοχές πλέον στους νέους µετόχους-επενδυτές.
Κατ’ αποτέλεσµα, το ΥΠΕΝ παρατηρεί πως γίνεται ευλόγως αντιληπτό ότι τα αποτελέσµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 εκτείνονται σε χρόνο που καταλαµβάνει και την παράγραφο 2, για την ακρίβεια και µετά τα αποτελέσµατα αυτής, δηλαδή και σε χρόνο µετά τη µεταβίβαση των µετοχών στους επενδυτές. Ως εκ τούτου, η απόλυτη προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, όπως είναι η διασφάλιση των υφιστάµενων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, προστατεύονται κατά πολύ και µετά τη µεταβίβαση των µετοχών των εταιρειών αυτών στους νέους επενδυτές. Σε κανένα σηµείο του νόµου δεν αναφέρεται ή υπονοείται ή εξάγεται ότι οι συλλογικές συµβάσεις που διασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώµατα θα επαναδιαπραγµατευτούν µετά τη µεταβίβαση των µετοχών των εταιρειών στους νέους µετόχους, τουναντίον ρητά ο νόµος διασφαλίζει τη µεταφορά των συλλογικών συµβάσεων στις νέες εταιρείες και την ισχύ τους και µετά τη µεταβίβαση των µετοχών των εταιρειών.
Επίσης, το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 ρυθµίζεται ένα επιπλέον θέµα, αυτό της σύνταξης του νέου κανονισµού εργασίας των εταιριών, ο οποίος θα ρυθµίζει τα θέµατα που η εργατική νοµοθεσία απαιτεί να ρυθµίζει ένας κανονισµός εργασίας µιας εταιρίας και θα αφορά σε κάθε µία εταιρεία ξεχωριστά. Εισάγεται, δηλαδή, µία επιπλέον υποχρέωση στις διοικήσεις των νέων εταιριών, υποχρέωση που σε κάθε περίπτωση έχουν και µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η ρύθµιση αυτή ούτε αντιδιαστέλλεται µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ούτε αποµειώνει την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων, ούτε φυσικά έρχεται σε αντίθεση µε το Π∆ 178/2002, το οποίο ως ισχύουσα νοµοθεσία ενωσιακής µάλιστα προέλευσης ισχύει σε κάθε περίπτωση και καταλαµβάνει και αυτή τη µεταβίβαση των εταιριών που συντελείται µε τη µεταβίβαση των µετοχών της κάθε εταιρίας. Και τούτο διότι, όπως είναι γνωστό, δεν απαιτείται η αναφορά προγενέστερου νοµοθετήµατος σε ένα νεότερο νόµο προκειµένου ο πρώτος να ισχύσει. Ισχύει σε κάθε περίπτωση. 
Επιπροσθέτως, στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ίδιου Νόµου προβλέπεται περαιτέρω προστασία των υπόψη εργαζοµένων δεδοµένου ότι, όπως αναφέρεται, µετά τη µεταβίβαση των µετοχών, οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προβούν για λόγους οικονοµικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις ανθρωπίνου δυναµικού που προέρχεται από τη ∆ΕΗ Α.Ε. εξαιτίας των αποσχίσεων, για χρονική περίοδο έξι ετών από την ολοκλήρωση αυτών.
Τέλος, στην παρ. 8 του Κεφ. Γ’ της από 30.5.2018 ΕΣΣΕ Προσωπικού ∆ΕΗ Α.Ε. ορίζεται ότι: «Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο Κανονισµός Κατάστασης Προσωπικού ∆ΕΗ Α.Ε. και οι ΕΣΣΕ Προσωπικού ∆ΕΗ Α.Ε. όλων των προηγούµενων ετών, κατά το µέτρο που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ΕΣΣΕ και καταλαµβάνουν όλο το προσωπικό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού που, σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4533/2018, εισφέρεται στους υπό απόσχιση κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης…».
Σε ό,τι αφορά, δε, το άρθρο 5, στο οποίο γίνεται αναφορά και για το οποίο διατυπώνονται υπόνοιες περί µειωµένης ευθύνης της ∆ΕΗ Α.Ε. και των διαδόχων εταιριών, στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου ρητά αναφέρεται ότι κατά το χρονικό διάστηµα που οι νέες εταιρίες συνιστούν 100% θυγατρικές επιχειρήσεις της ∆ΕΗ Α.Ε., η τελευταία ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε κάθε νέα εταιρεία για το σύνολο των υποχρεώσεων του αντίστοιχου εισφερόµενου κλάδου που γεννήθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτού. Η ρύθµιση αυτή είναι πλήρως εναρµονισµένη µε το δεύτερο εδάφιο την παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π∆ 178/ 2002, µε την οποία κατοχυρώνεται ακριβώς αυτή η υποχρέωση τόσο στον µεταβιβάζων όσο και στον αποκτών. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόµου εισάγεται ότι, από της ολοκλήρωσης της προβλεπόµενης στο άρθρο 3 αποεπένδυσης της ∆ΕΗ Α.Ε., η ∆ΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να ευθύνεται µε τον ίδιο τρόπο για τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, µέχρι το ύψος της αξίας του καθαρού ενεργητικού που εισφέρθηκε στην κάθε νέα εταιρία στο πλαίσιο της απόσχισης. Η παράµετρος αυτή, η οποία 3 εισάγεται στην παράγραφο αυτή, δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του Π∆, καθώς δεν αλλοιώνει την ευθύνη της ∆ΕΗ Α.Ε., παρά µόνο εισάγει ένα ύψος αυτής, ενώ σε καµία περίπτωση δεν αφήνει εκτεθειµένους τους εργαζόµενους της επιχείρησης και τυχόν αξιώσεις που έχουν έναντι των εταιριών ή της ∆ΕΗ Α.Ε
Το ΥΠΕΝ καταλήγει λέγοντας ότι οι διάδοχες εταιρίες, ανεξαρτήτου ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών, δεσµεύονται από τους όρους εργασίας, όπως είχαν διαµορφωθεί µε εργοδότη τη ∆ΕΗ Α.Ε., ενώ παράλληλα παραµένει δυνατή και ενεργή η διεκδίκηση οιωνδήποτε απαιτήσεων των εργαζοµένων τόσο από τη ∆ΕΗ Α.Ε. όσο και από τις νέες εταιρίες.  


 https://energypress.gr/news/ypen-apolyti-i-prostasia-ton-ergazomenon-ton-lignitikon-monadon-tis-dei-gia-periodo-exi-eton

Αρχειοθήκη ιστολογίου