Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

Π. Καραλευθέρης: Ενημέρωση προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 103

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 31.07.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση των αρχικών σχεδίων Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών για τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε., «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».
Έγκριση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τις θυγατρικές της εταιρείες, «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και αντιστρόφως, της Σύμβασης Πώλησης Λιγνίτη της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.», της
Σύμβασης Παροχής Ύδρευσης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.», καθώς και της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης (ΥΤ) από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Π.Καραλευθέρης και Ν.Φωτόπουλος εκπρόσωποι εργαζομένων.
1.            Την έγκριση των αναφερόμενων στην εισήγηση βασικών σημείων των αρχικών σχεδίων Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών και την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να οριστικοποιήσει τα κείμενα των εν λόγω αρχικών σχεδίων.
2.            Την έγκριση των συνημμένων στην εισήγηση καταγεγραμμένων υπηρεσιών που απαιτείται να παρέχονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τις θυγατρικές της «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και αντιστρόφως, μέσω συμβάσεων καθώς των υπαρχόντων στοιχείων κοστολόγησής τους.

3.            Την έγκριση των συνημμένων στην εισήγηση σχεδίων Σύμβασης Πώλησης Λιγνίτη της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.», Σύμβασης Παροχής ύδρευσης της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης (ΥΤ) από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».


ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Σύμβαση για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με Τροποποίηση της πιο πάνω Σύμβασης.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Την έγκριση της επαύξησης του ενδεικτικού συμβατικού τιμήματος των 12.000.000 Ευρώ της υφιστάμενης σύμβασης, μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας QUALCO, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
2.            Την έγκριση της κατάθεσης εκ μέρους του Αναδόχου  Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ) για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 5% του ενδεικτικού συμβατικού τιμήματος  της επαύξησης.
3.            Την έγκριση της τροποποίησης του τρόπου πληρωμής της αμοιβής του Αναδόχου.

ΘΕΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας : «Μεταφορά 2,5 x 106 τόν. λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου.» Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,5 x 106 τόν.  λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου», στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ Ι.Μ.Ε.»  έναντι συνολικού τιμήματος 4.585.000 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Waste Syclo για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της για το έτος 2018.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατά 100.000 Ευρώ, της θυγατρικής εταιρείας Waste Syclo και τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. σ’αυτή κατά 49.000 Ευρώ, ήτοι, κατά ποσοστό 49%.
ΘΕΜΑ 5
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων εμβαδού 1.791.712,72 τ.μ. (450 περίπου στρεμμάτων οικιστικής περιοχής και 1.350 περίπου στρεμμάτων κτηματικής περιοχής), για τη δημιουργία του Ταμιευτήρα του Φράγματος του ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (Α’ΦΑΣΗ).
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Απαλλοτριωθούν αναγκαστικά, υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. εκτάσεις συνολικού εμβαδού 1.791.712,72 τ.μ., αποτελούμενες κατά προσέγγιση από 450 στρέμματα οικιστικής περιοχής και 1.350 στρέμματα κτηματικής περιοχής, με τα συστατικά και παραρτήματά τους, για τη δημιουργία του ταμιευτήρα του Φράγματος του ΥΗΕ Μεσοχώρας (Α’ΦΑΣΗ), με επίκληση της διαδικασίας του κατεπείγοντος.
Η υπόψη έκταση ευρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πινδέων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
                                                                                                                                                          Σας ευχαριστώ
Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Αρχειοθήκη ιστολογίου