Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΡΑΕ: Διαβούλευση για τη σκοπιμότητα αναμόρφωσης του πλαισίου που διέπει την παροχή υπηρεσιών εφεδρείας


Σε Δημόσια Διαβούλευση καλεί η ΡΑΕ σχετικά με τη σκοπιμότητα αναμόρφωσης του πλαισίου που διέπει την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας εφεδρείας καθώς και την πρόβλεψη αποζημίωσης για την Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η ΡΑΕ, δυνάμει των άρθρων 12, 29 και 120 του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει, εκκινεί σήμερα τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης, με αντικείμενο τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναμόρφωσης του πλαισίου που διέπει την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης
Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας εφεδρείας, καθώς και την πρόβλεψη αποζημίωσης για την Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης
Η επανεξέταση των όρων αποζημίωσης των μονάδων παραγωγής για την από μέρους τους παροχή επικουρικών υπηρεσιών αποσκοπεί στην αύξηση της ρευστότητας και του επιπέδου ανταγωνισμού στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό το πρίσμα και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα σχετικά με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (βλ. C(2016)/1791 final/ 31.03.2016 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 25 ), καθώς και της μετάβασης στο Μοντέλο Στόχο (Target Model).
Όπως παγίως θεωρείται, η διατήρηση σε ισχύ ανώτατων ορίων αποζημίωσης, εφόσον αυτά δεν εγγυώνται την προσήκουσα αμοιβή των συναφών υπηρεσιών και την παροχή των κατάλληλων επενδυτικών σημάτων και κινήτρων, ενδέχεται να θεωρείται ως «ρυθμιστική ατέλεια» ή/και «αγοραία ανεπάρκεια» (βλ. και παραγρ. 217 των «Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020»).
 Ως εκ τούτου, βασικό άξονα της επιδιωκόμενης αναδιοργάνωσης των όρων αποζημίωσης των υπηρεσιών εφεδρείας συνιστά η αναπροσαρμογή, και δη η ουσιώδης επαύξηση ή και η άρση, βάσει των κανόνων της αγοράς και των βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ, των διοικητικά καθοριζόμενων ανώτατων ορίων αμοιβής των υπηρεσιών Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης καθώς και της Τριτεύουσας Ρύθμισης (στρεφόμενης ή μη στρεφόμενης).
Η ΡΑΕ, στη βάση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη Δημόσια Διαβούλευση, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα εξετάσει τη σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα τροποποίησης του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου (βλ. ιδίως,  τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ).
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: 16.06.2017
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη ΡΑΕ τις απόψεις τους σχετικά με το σύνολο των ως άνω θιγόμενων ζητημάτων, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-system@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

 https://energypress.gr/news/rae-diavoyleysi-gia-ti-skopimotita-anamorfosis-toy-plaisioy-poy-diepei-tin-parohi-ypiresion

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου