Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Να μην αποκλείονται τύποι μονάδων από τους μηχανισμούς επάρκειας – Ξεκινά διάλογος για τον ενεργειακό σχεδιασμό

Οι περισσότερες προτάσεις  για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις ΑΠΕ σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και αποζημίωσής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται  ήδη στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Μ. Βερροιόπουλος, τοποθετούμενος στην εκδήλωση για την  παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπή με θέμα «Καθαρή Ενέργεια για όλους του Ευρωπαίους» που έγινε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017.
Με δεδομένο ότι, όπως σημείωσε ο κ. Βερροιόπουλος, βασική προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στην
ασφάλεια εφοδιασμού και στο προσιτό κόστος της ενέργειας για τους καταναλωτές, παρότι οι προτεινόμενες αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού κινούνται στη σωστή κατεύθυνση., η κυβέρνηση διατηρεί κάποιους σοβαρούς προβληματισμούς.
Για παράδειγμα, όπως τόνισε, θέση της ελληνικής πλευράς είναι ότι οι μηχανισμοί επάρκειας ισχύος πρέπει να είναι «ουδέτεροι», χωρίς να αποκλείονται τύποι σταθμών παραγωγής, έτσι ώστε να μην περιορίζεται το δικαίωμα των κρατών-μελών να καθορίζουν το εθνικό τους ενεργειακό μείγμα.
Πέραν των ζητημάτων αυτών, ο κ. Βερροιόπουλος επεσήμανε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα συνιστά ευκαιρία για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων.
Τέλος, τόνισε ότι σύντομα θα ξεκινήσει ένα δημοκρατικός διάλογος παράλληλα με την εκπόνηση  του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού.
Αναλυτικά, η τοποθέτηση του κ. Βερροιόπουλου έχει ως εξής:
Η νέα δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες», επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πλήθος οδηγιών και κανονισμών και συνιστά μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει:
 • Στην επίτευξη των στόχων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
 • Στη μετάβαση προς καθαρές μορφές Ενέργειας
 • Στη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών και ελκυστικού επενδυτικού πλαισίου
 • Στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ως βασικού μοχλού ανάπτυξης
 • Στην ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και των ενεργειακών κοινοτήτων
 • Στην υλοποίηση ενός ευέλικτου σχήματος διακυβέρνησης σε περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο.
Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη  φιλόδοξη αυτή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύει ότι σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο η συντονισμένη δράση στους τομείς της Ενέργειας και του Κλίματος θα αποβεί μακροπρόθεσμα σε όφελος των Ευρωπαίων Πολιτών.
Η χώρα μας, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, συμβάλλει σταθερά ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί ευρωπαϊκοί στόχοι και θα συνεχίσει να είναι παρούσα και στις νέες προκλήσεις που απορρέουν από τις προτάσεις που εκφράζονται μέσα από το χειμερινό πακέτο.
Μερικές επισημάνσεις της Ελληνικής πλευράς.
Οι περισσότερες προτάσεις  για την αναθεώρηση της Οδηγίας για της ΑΠΕ σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και αποζημίωσής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται  ήδη στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το ν.4414/2016.
Η επέκταση των καθεστώτων ενίσχυσης των κρατών μελών για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ σε παραγωγούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη, θεωρούμε ότι συμβάλει στην αύξηση των επενδύσεων. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών μελών, έχοντας επαρκή χρόνο για σχεδιασμό και υλοποίηση, λελογισμένη στοχοθεσία που λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών συνθηκών σε κάθε χώρα και πιστοποίηση της φυσικής παράδοσης. 
Η πρόταση για κατάργηση της κατά προτεραιότητας ένταξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην αγορά, δεν μας βρίσκει αντίθετους, απαιτεί όμως εξειδίκευση σχετικά με τον τρόπο που θα υλοποιηθεί και την επίδραση που αυτή θα έχει στη λειτουργία της αγοράς.  
Στην Οδηγία εισάγονται οι κοινότητες ΑΠΕ (Renewable energy communities). Η χώρα μας βλέπει πολύ θετικά το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων. Για αυτό ακριβώς το λόγο εντός του Ιουνίου το ΥΠΕΝ καταθέτει νομοσχέδιο για τη δημιουργία του πλαισίου λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων.
Παρόλο που θεωρούμε ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί προτεραιότητα στην κατεύθυνση του στόχου για καθαρότερη ενέργεια, προβληματιζόμαστε για το ύψος της υποχρέωσης που εισάγεται στις μεταφορές δεδομένης της ανωριμότητας των νέων τεχνολογιών παραγωγής προηγμένων  βιοκαυσίμων. Η προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.
Οι προτεινόμενες αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να επισημάνουμε κάποιους σοβαρούς προβληματισμούς μας καθώς είναι πάγια η θέση μας ότι βασική προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στην ασφάλεια εφοδιασμού και στο προσιτό κόστος της ενέργειας για τους καταναλωτές.
Η πρόσφατη κρίση εφοδιασμού στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη απέδειξε ότι μια χώρα θα πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα της έτσι ώστε η ασφάλεια του εφοδιασμού της να στηρίζεται όσο το δυνατόν λιγότερο σε εισαγόμενα καύσιμα.  Αποδείχθηκε επίσης ότι η απλή ύπαρξη διασυνδέσεων δεν αρκεί από μόνη της για την εξασφάλιση του εφοδιασμού της αγοράς. Η εναπόθεση δε της ενεργειακής ασφάλειας μιας χώρας και μάλιστα σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης, στα περίφημα «σήματα της αγοράς» συνιστά κατά τη γνώμη μας ιδεοληψία που διαψεύδεται κατ’ επανάληψη κάθε φορά που ξεσπά μια κρίση.
Υπό αυτό το πρίσμα αυτό είμαστε αντίθετοι στην προσπάθεια να επιβληθεί έμμεσα στα κράτη μέλη ένα μίγμα καυσίμου μέσω του περίφημου περιβαλλοντικού ορίου και της σύνδεσής του με την επιλεξιμότητα των μονάδων που εντάσσονται στους μηχανισμούς Επάρκειας. Οι μηχανισμοί επάρκειας ισχύος πρέπει να είναι «ουδέτεροι», χωρίς να αποκλείονται τύποι σταθμών παραγωγής, έτσι ώστε να μην περιορίζεται το δικαίωμα των κρατών-μελών να καθορίζουν το εθνικό τους ενεργειακό μείγμα. Στο πνεύμα αυτό, οι κατάλληλες επενδύσεις για νέους σταθμούς παραγωγής πρέπει να καθοδηγούνται όχι μόνο από τα σήματα των αγορών αλλά και από τα εθνικά σχέδια δράσης.
Οι πρόταση του Κανονισμού θέτει την ανάγκη κατάργησης του ανώτατου ορίου τιμών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Προβληματιζόμαστε όμως για το γεγονός ότι την ίδια ώρα η Επιτροπή δεν προτείνει κανένα μηχανισμό που θα εξισορροπεί τον κίνδυνο από υπερβολικά κέρδη εις βάρος των καταναλωτών (και μάλιστα των πλέον ευάλωτων). Για εμάς ένα τέτοιος μηχανισμός είναι απολύτως απαραίτητος να υιοθετηθεί μαζί με την πιθανή κατάργηση των ορίων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η χώρα μας αποτελείται από 32 αυτόνομα νησιωτικά συστήματα και συνεπώς η προτεινόμενη δέσμη μέτρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αυτόνομων αυτών νησιωτικών συστημάτων, όπου οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Για περιβαλλοντικούς λόγους, θα πρέπει να υποστηριχθούν:
 • η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
 • η περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
Η ενεργειακή αποδοτικότητα συνιστά ευκαιρία για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ. Συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια του εφοδιασμού, την οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την αντιμετώπιση της ανεργίας και της ενεργειακής φτώχειας.
Συμφωνούμε στην ανάγκη να θέσουμε φιλόδοξους στόχους ως προς την ενεργειακή απόδοση αναγνωρίζοντας την υψηλή προστιθέμενη αξία της στις εθνικές οικονομίες. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι ο στόχος 30% για την ενεργειακή απόδοση απαιτεί ουσιαστική και επαρκή χρηματοδοτική στήριξη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων καθώς και ένα ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο.  Υπό αυτό το πρίσμα υποστηρίζουμε την ύπαρξη ενός αυξημένου επίπεδου ευελιξίας που θα λαμβάνει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και θα προσαρμόζει δυναμικά τους στόχους και τη συνεισφορά της κάθε χώρας, ανάλογα με τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
θετικό βήμα είναι η χρήση της ενεργειακής απόδοσης ως εργαλείου για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης σε συνδυασμό με την υποστήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζουμε τη σημασία θέσπισης ενός κοινού ορισμού για την ενεργειακή ένδεια (με κριτήρια, και μεθοδολογίες) που θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των μέτρων και των πολιτικών που κάθε φορά υιοθετούνται.
Στη χώρα μας πολύ σύντομα θα ξεκινήσει ένα δημοκρατικός διάλογος παράλληλα με την εκπόνηση  του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού.  Προτεραιότητά μας είναι:
 • η παροχή «φθηνής» ενέργειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
 • η ασφάλεια εφοδιασμού, μέσω της στήριξης των εγχώριων πηγών ενέργειας και των επενδύσεων στις διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες
 • Η αναβάθμιση της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής θέσης της χώρας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και η διασφάλιση της ΕΕ , μέσω της ενίσχυσης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες και της προώθησης των μεγάλων έργων μεταφοράς  φυσικού αερίου.
 • Η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας
 • Η προώθηση των μέτρων εξοικονόμησης και ενεργειακής αποδοτικότητας, με τρόπο που να ενισχύει την ελληνική οικονομία  με τη μέγιστη δυνατή εγχώρια προστιθέμενη αξία.
Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη τη γεωμορφολογία της χώρας μας, με τον μεγάλο αριθμό νησιωτικών συστημάτων, την ανάγκη για διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό σύστημα ή την μετατροπή και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων συστημάτων σε συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της προώθησης  «φυτώριων» καινοτομίας και ανάπτυξης πιλοτικών ερευνητικών έργων  προς ένα «καθαρό», «πράσινο» μέλλον για  ελληνικά νησιά.

 https://energypress.gr/news/verroiopoylos-na-min-apokleiontai-typoi-monadon-apo-toys-mihanismoys-eparkeias-xekina-dialogos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου