Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Διαγωνισμός ΑΔΜΗΕ για το λογισμικό και το σύστημα διαχείρισης της αγοράς εξισορρόπησης

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε διαγωνισμό για τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών των λογισμικών επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων και υπολογισμών ενεργειακού ισοζυγίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης. Παράλληλα, προχωρά σε διαγωνισμό για το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς και Σύστημα Εκκαθάρισης για τη λειτουργία Αγοράς Εξισορρόπησης.
Στην περίπτωση του πρώτου διαγωνισμού, η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου 2017.

Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: Ανάπτυξη λογισμικού για τις διαδικασίες επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων.
 Ανάπτυξη λογισμικού για τις διαδικασίες υπολογισμού ενεργειακών μεγεθών.
 Ανάπτυξη λογισμικού για τις διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων (data exchanges) και δημοσίευσης δεδομένων στον εταιρικό ιστότοπο.
 Ανάπτυξη λογισμικού για τη δημιουργία ενιαίας πύλης ενημέρωσης και αυτοεξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις διαδικασίες μετρήσεων και εκκαθάρισης.
 Ανάπτυξη λογισμικού για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων διαδικασιών επικοινωνίας πληροφοριακών συστημάτων (machine to machine interfaces) μέσω υλοποίησης web
services και του διεθνούς προτύπου IEC 62325-504 “Framework for energy market communications – Part 504: Utilization of web services for electronic data interchanges on the
European energy market for electricity”

 Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Oracle Weblogic (SOA/BPM/WEB SERVICES/BIPUBLISHER), Oracle Application Testing Suite και Oracle Web Tier και υπηρεσίες για την
εγκατάσταση και παραμετροποίησή τους στο παραγωγικό σύστημα.
 Προμήθεια αδειών χρήσης Oracle Identity Management για τη δημιουργία υποδομής ασφάλειας και κεντρικού μητρώου χρηστών (IDM/ OAM/OUD).
 Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού για την δημιουργία περιβάλλοντος δοκιμών και ανάπτυξης και υπηρεσίες για την εγκατάσταση και παραμετροποίησή τους.
 Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, λογισμικού λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού virtualization.
 Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού υποδομών και εξοπλισμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.
Στην περίπτωση του δεύτερου διαγωνισμού, ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής με τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 17 Νοεμβρίου 2017.
 Αντικείμενο του Έργου είναι:
α) Η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού και λογισμικού για το «Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς και Σύστημα Εκκαθάρισης για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης» Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης και δοκιμών για δυνατότητα έναρξης λειτουργίας των νέων υποδομών, Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς και Σύστημα Εκκαθάρισης, για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και την υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής είναι δώδεκα (12) μήνες. Η υπογραφή της σύμβασης θα επέχει θέση ημερομηνίας έναρξης ισχύος αυτής.
β) Η παροχή υπηρεσιών Εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου «Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς και Σύστημα Εκκαθάρισης για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης» για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, κατά την οποία όλες οι δαπάνες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών βαρύνουν τον Ανάδοχο.
γ) Η παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής υποστήριξης του έργου «Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς και Σύστημα Εκκαθάρισης για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης» για τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από τη λήξη της περιόδου εγγύησης του έργου και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

 https://energypress.gr/news/diagonismos-admie-gia-logismiko-kai-systima-diaheirisis-tis-agoras-exisorropisis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου